Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordeling ‘Middengebied, eerste planwijziging'

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 19 december 2018

Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordeling ‘Middengebied, eerste planwijziging'

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken ingevolge artikel 7.17, 4e lid Wet Milieubeheer, bekend dat zij op 11 december 2018 heeft besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de realisatie van 15 woningen aan de Koudekerkseweg / Berlagestraat.Op grond van de onderzoeken en afwegingen in de ‘Notitie vormvrije m.e.r.-beoordeling, Middengebied, eerste planwijziging’, blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk.Dit besluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van donderdag 20 december 2018 gedurende zes weken (t/m 30 januari 2019) tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. De stukken behorend bij het besluit zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) en de Staatscourant.Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als inspraakreactie tegen het voorontwerp wijzigingsplan.

Vlissingen 19 december 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R. B. van den Tillaar, burgemeester, mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris