Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST, partiële herziening Kanaalzone

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 19 december 2018

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST, partiële herziening Kanaalzone

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo. Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat vanaf 20 december 2018 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 30 januari 2019) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen, ter inzage ligt het ontwerp van de partiële herziening Kanaalzone van het bestemmingsplan Kenniswerf West.

Deze publicatie, het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-raadsbesluit tot het vaststellen van de partiële herziening en tot het niet vaststellen van een exploitatieplan zijn digitaal raadpleegbaar via het webadres van de gemeente www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘ontwerp-bestemmingsplannen’). De digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0718.BPKW02-ON01. Deze website is ook te bereiken via het hiervoor genoemde webadres van de gemeente, waar een link staat aangegeven naar deze website.

 

Ter inzage liggen:

1. de papieren versie van het ontwerp van het bestemmingsplan (toelichting, bijlagen, regels, verbeelding);

2. het ontwerp-raadsbesluit tot het vaststellen van dit bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een exploitatieplan.

 

Deze partiële herziening van het bestemmingsplan Kenniswerf West vormt de juridisch-planologische grondslag voor de realisering van circa 12 bedrijfskavels voor woon-werkcombinaties op de nu onbebouwde gronden in het noordelijk deel van de Kanaalzone, gelegen tussen de westzijde van de Edisonweg en het Kanaal door Walcheren. Voor de bebouwde en in gebruik zijnde gronden in het zuidelijk deel van de Kanaalzone tussen de westzijde van de Edisonweg en het Kanaal door Walcheren is een wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen, die eveneens de realisatie van woon-werkcombinaties mogelijk maakt.

 

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder ten aanzien van dit ontwerp van de partiële herziening van het bestemmingsplan zijn zienswijze indienen bij de gemeenteraad.

Voor informatie over de planologische procedure kunt u zich wenden tot Dhr J. (Jos) Francke, tel. 0118.487282, e-mail jfrancke@vlissingen.nl en over de ontwikkelingsmogelijkheden in dit gebied tot Mevr. C.P. (Colinda) Dekker, tel. 0118.487434, e-mail cpdekker@vlissingen.nl.

 

Vlissingen, 19 december 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

drs. mr.ing. M. van Vliet, secretaris