Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak voorontwerp-wijzigingsplan ‘Middengebied, eerste planwijziging'

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 19 december 2018

Inspraak voorontwerp-wijzigingsplan ‘Middengebied, eerste planwijziging'

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 20 december 2018 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 30 januari 2019) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage ligt het voorontwerp van het wijzigingsplan ‘Middengebied, eerste planwijziging’. Het voorontwerp van dit wijzigingsplan ziet op de ontwikkeling van maximaal 15 woningen met bijbehorende voorzieningen op de gronden die globaal worden begrensd door de Berlagestraat, Koudekerkseweg, Vlissingse Watergang en het perceel Berlagestraat 7.

Het wijzigingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de realisering van deze ontwikkeling. De Crisis- en herstelwet alsmede de coördinatieregeling ingevolge de Wet ruimtelijke ordening, zoals vastgelegd in de Coördinatieverordening van de gemeente Vlissingen, zijn van toepassing verklaard.

Ten behoeve van de ontwikkeling is een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld waarin onderzocht is of sprake is van belangrijke nadelige milieueffecten. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat hiervan geen sprake is. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is bijgevoegd als bijlage 9 van het voorontwerp-wijzigingsplan.

Het voorontwerp van het wijzigingsplan met de bijlagen is digitaal te raadplegen op de

website www.ruimtelijkeplannen.nl (planIdn: NL.IMRO.0718.WPMI01-VO01) en het Elektronisch Gemeenteblad.

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van dit voorontwerp een inspraakreactie indienen bij ons college. Dit kan op de volgende manieren:

 Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Bakker van de afdeling Ruimte en Samenleving. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 01180-487165 of e-mail: rbakker@vlissingen.nl.

 

Vlissingen 19 december 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet