Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing Vlissingen 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
dinsdag 18 december 2018

Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing Vlissingen 2019

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN DE

AFVALSTOF FEN HEFFING VLISSINGEN 2019

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

 

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 

Artikel 3. Belastingplicht.

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 

Artikel 4. Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar € 312,42 per perceel.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de heffing voor het op aanvraag inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, grof huisvuil, snoeisel, tuinafval e.d., op tijdstippen vallende buiten de door burgemeester en wethouders vastgestelde tijdstippen

€ 19,80 per halve m3 of gedeelte daarvan.

 

Artikel 5. Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 4, eerste lid wordt geheven bij wege van aanslag.

2. De heffing als bedoeld in artikel 4, tweede lid wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of ander schriftuur waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting, als bedoelt in artikel 4, eerste lid, is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in artikel 4 eerste lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de belasting bedoeld in artikel 4, eerste lid voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

 • 5.

  De belasting bedoeld in artikel 3, is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

 

Artikel 8. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

2. In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de hiervoor gestelde termijnen.

 

Artikel 9. Kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend.

 • 2.

  Het beleid inzake kwijtschelding wordt vastgesteld conform vigerend kwijtscheldingsbeleid.

 

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

1. De "Verordening afvalstoffenheffing Vlissingen 2018", vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing Vlissingen 2019".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlissingen d.d. 8 november 2018.

de griffier, de voorzitter,

Mr. F. Vermeulen, Drs. A.R.B. van den Tillaar