Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidsregel Handhaving Samenscholingsverbod voor de wijk Middengebied te Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Publicatiedatum:
donderdag 13 december 2018

Beleidsregel Handhaving Samenscholingsverbod voor de wijk Middengebied te Vlissingen

De burgemeester van Vlissingen;

gehoord de beraadslaging in het driehoeksoverleg van 21 november 2018;

overwegende dat hij verantwoordelijk is voor de handhaving van het samenscholingsverbod van artikel 2:1, van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (hierna: Apv) en het noodzakelijk is een beleidsregel op te stellen in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. ;

overwegende dat de beleidsregel aanwijzingen geeft aan de politie voor de handhaving van het samenscholingsverbod.

 

Besluit

De beleidsregel “Handhaving Samenscholingsverbod voor de wijk Middengebied te Vlissingen” vast te stellen.

 

Aanleiding

 

In de nacht van 31 december 2016 en 1 januari 2017 (oud en nieuw 2016) hebben ernstige ongeregeldheden plaatsgevonden in de wijk Middengebied te Vlissingen. Een groep jongeren heeft zich die nacht tegen de politie- en hulpdiensten gekeerd en voor veel overlast gezorgd voor de bewoners van het Middengebied. Naast de overlast is er door de groep jongeren veel schade aangericht aan publieke- en privé-eigendommen. Bovendien heeft de groep zich intimiderend en bedreigend gedragen ten opzichte van de aanwezige politie en hulpdiensten.

Tijdens oud en nieuw 2017 heeft de inzet van verschillende handhavingsinstrumenten, waaronder dit beleid, en de grootschalige inzet van de politie geleid tot een rustige jaarwisseling.

Na overleg in de lokale driehoek constateer ik dat er nog steeds jongeren voor overlast en (dreigende) verstoringen van de openbare orde zorgen in de wijk. Tevens constateer ik dat het gevoel van onveiligheid in de wijk, met name rond en tijdens de jaarwisseling, niet is afgenomen.

Tot nu toe zijn verschillende maatregelen getroffen (instellen wijktafel, actieve inzet opbouwwerk/jongerenwerk, actieve inzet politie) die echter nog onvoldoende tot het gewenste resultaat hebben geleid.

De ongeregeldheden rond oud en nieuw 2016 en de beschreven actuele situatie in de wijk geven mij aanleiding om preventieve maatregelen in te stellen ter voorkoming van uit groepsgedrag voortkomende escalatie in de vorm van ongeregeldheden en ongewenst gedrag voor en tijdens de jaarwisseling 2018. Bewoners en andere aanwezigen in de wijk moeten tegen mogelijke ongeregeldheden en ongewenst gedrag worden beschermd.

Daarom heb ik besloten tot het opstellen van deze beleidsregel, waarin het samenscholingsverbod nader wordt gespecificeerd ten behoeve van een effectief optreden tegen (dreigende) verstoring van de openbare orde en (ernstige) overlast.

 

Specifieke bepalingen voor het Middengebied te Vlissingen.

 

Op basis van het samenscholingsverbod in artikel 2.1 van de Apv is de politie te allen tijde bevoegd op te treden tegen ongewenste samenscholing, en is een ieder verplicht om een daartoe strekkend bevel van de politieambtenaar op te volgen. Overtreding van dit verbod wordt op grond van artikel 6:1 van de Apv gestraft met hechtenis van hoogstens drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 

Het is wenselijk om dit samenscholingsverbod voor het Middengebied verder te specificeren door het vaststellen van expliciete bepalingen. Hiermee is voor een ieder duidelijk in welke gevallen strikt en intensief wordt gehandhaafd.

 

Na overleg met politie en het Openbaar Ministerie heb ik besloten het samenscholingsverbod strikt en intensief te handhaven in het Middengebied in de volgende gevallen:

 

 • 1.

  Het samenscholingsverbod wordt strikt en intensief gehandhaafd in de wijk Middengebied te Vlissingen, meer specifiek binnen het op de bij dit besluit behorende kaart, binnen het blauw aangegeven gebied. Dit gebied wordt begrensd door en is inclusief de volgende straten: President Rooseveltlaan, Jozef Israëlslaan, Paul Krugerstraat, Rozengracht, Hogeweg, Jeroen Boschweg en Rembrandtlaan. 

 • 2.

  Het samenscholingsverbod wordt strikt en intensief gehandhaafd met ingang van 31 december 2018 vanaf 17:00 uur tot 1 januari 2019 tot 05:00 uur. 

 • 3.

  De handhaving wordt beperkt tot een groep van 3 of meer personen, die zich hinderlijk en/of intimiderend en/of dreigend gedragen ten opzichte van anderen die zich in dat gebied bevinden, zoals bewoners, ondernemers, bezoekers en eventuele aanwezige politie en hulpdiensten. 

  Van hinderlijk en/of intimiderend en/of bedreigend gedrag is in elk geval sprake bij de volgende gedragingen en/of situaties:

  • 1.

   De groep (of personen daarin) neemt een dreigende/ intimiderende/provocerende/ agressieve houding aan naar passanten, bewoners, ondernemers, politie en hulpdiensten of anderen die aanwezig zijn in het gebied.

  • 2.

   De groep (of personen daarin) houden zich zonder kennelijk doel op in portieken, bij woningen of in de openbare ruimte.

  • 3.

   De groep (of personen daarin) belemmert c.q. blokkeert de doorgang voor passerende personen, politie en/of hulpdiensten.

  • 4.

   De groep (of personen daarin) vallen voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten lastig (schelden, negatief aanspreken).

  • 5.

   Er wordt in de groep alcoholische drank gebruikt of is voorhanden.

  • 6.

   Er wordt in de groep hard- of softdrugs gebruikt of is voorhanden.

  • 7.

   Het gedrag van (personen in) de groep doet vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- of softdrugs.

  • 8.

   De groep ( of personen daarin) is luidruchtig, of er wordt vanuit de groep harde muziek ten gehore gebracht, of wel er wordt geluidsoverlast veroorzaakt door brommers en scooters.

  • 9.

   De groep (of personen daarin) gooit afval op straat of pleegt vernielingen aan gemeentelijk eigendommen (straatmeubilair, afvalbakken e.d) en/of privé-eigendommen (woningen en auto’s e.d).

  • 10.

   De groep (of personen daarin) gooit (of dreigt met gooien) met vuurwerk richting voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten.

   

 •  

Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend gemaakt in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen en op www.overheid.nl.

Aldus vastgesteld op 7 december 2018,

Burgemeester van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar