Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Algemeen bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
woensdag 12 december 2018

Algemeen bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Vlissingen, ieder voor zover bevoegd;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen het Algemeen bevoegdhedenbesliut Vlissingen 2019 onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen bevoegdhedenbesluit 2017.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

 • a.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursor¬gaan besluiten te nemen als bedoeld in artikel 10:1 van de Awb;

 • b.

  Mandaatgever: Een bestuursorgaan;

 • c.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten;

 • e.

  Bestuursorgaan: college van burgemeester en wethouders van Vlissingen of de bur-gemeester van Vlissingen;

 • f.

  Gemandateerde: een ambtenaar als bedoeld in het CAR/UWO of derde;

 • g.

  CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) en de Uitvoeringsovereenkomst (UWO);

 • h.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • i.

  Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • j.

  APV: de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Vlissingen;

 • k.

  Organisatiebesluit: het Organisatiebesluit van de gemeente Vlissingen;

 • l.

  Algemeen directeur: de algemeen directeur of zijn plaatsvervanger zoals bedoeld in het Organisatiebesluit;

 • m.

  Directeur: de directeur zoals bedoeld in het Organisatiebesluit;

 • n.

  Teamleider: de teamleider als bedoeld in het Organisatiebesluit;

 • o.

  Ambtelijk opdrachtgever: de teamleider of directeur zoals bedoeld in het Functieboek gemeente Vlissingen die voor de duur van een project in het kader van projectmatig werken door het directieteam als ambtelijk opdrachtgever is aangewezen ten behoeve van een door het directieteam vastgesteld project;

 • p.

  Projectleider PW: de projectleider, beleidsmedewerker, adviseur en medewerker dienstverlening die voor de duur van een project in het kader van projectmatig werken door het directieteam als projectleider PW is aangewezen ten behoeve van een door het directieteam vastgesteld project;

 • q.

  Projectleider: de projectleider zoals bedoeld in het Functieboek gemeente Vlissingen en belast met het betreffende taakveld

 • r.

  Beleidsmedewerker: de beleidsmedewerker zoals bedoeld in het Functieboek belast met het betreffende taakveld;

 • s.

  Adviseur: de adviseur zoals bedoeld in het Functieboek belast met het betreffende taakveld;

 • t.

  Medewerker dienstverlening: de medewerker dienstverlening zoals bedoeld in het Functieboek belast met het betreffende taakveld;

 • u.

  Coördinator: de coördinator zoals bedoeld in het Functieboek belast met het betreffende taakveld;

 • v.

  Beleidsarcheoloog: de beleidsarcheoloog in dienst van samenwerkingsverband Walcherse Archeologische Dienst

 • w.

  Project: door college of directie team als project vastgesteld tijdelijk, resultaatgericht samenwerkingsverband tussen medewerkers van verschillende disciplines, waarin gebruik gemaakt wordt van schaarse middelen;

 • x.

  Budgethouder regeling: de Budgethoudersregeling gemeente Vlissingen;

 • y.

  Opdracht: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die tussen een of meer ondernemers en de gemeente Vlissingen als aanbestedende dienst is gesloten en betrekking heeft op de uitvoering van werken, de levering van producten of de verlening van diensten of een raamovereenkomst;

 • z.

  Werken: het product van bouwkundige of civieltechnische werken, in hun geheel ertoe bestemd als zodanig een economische of technische functie te vervullen;

 • aa.

  Leveringen:

  1. elke schriftelijke overeenkomst met een leverancier voor de aankoop, leasing, huur of het in huurkoop nemen (met of zonder koopoptie) van producten;

  2. de levering van producten en die slechts zijdeling betrekking heeft op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren van die levering;

 • bb.

  Diensten: iedere overeenkomst op het gebied van dienstverlening, die niet kan worden beschouwd als opdracht voor leveringen of werken;

 • cc.

  Adviseur treasury: de ambtenaar die is belast met de treasuryfunctie als bedoeld in het Treasurystatuut;

 

Artikel 2 Opdracht en begrenzing

 • 1.

  Mandaat, machtiging of volmacht wordt opgedragen aan de ambtenaren en niet-ondergeschikten die zijn vermeld in de bij dit besluit behoren¬de bijlagen.

 • 2.

  Het mandaat, de machtiging of de volmacht strekt uitsluitend tot het genoemde onderwerp en wordt uitsluitend uitgeoefend door de medewerker die is belast met het betreffende taakveld.

 • 3.

  Eerst aangewezenen voor het uitoefenen van het mandaat zijn de medewerkers genoemd in de bijlage 1. Alleen in bijzondere omstandigheden wordt het mandaat uitgeoefend door de in de tweede kolom in bijlage 1 genoemde directeur of teamleider.

 • 4.

  Ambtelijk opdrachtgevers en projectleiders PW zoals bedoeld in artikel 1 maken uitsluitend gebruik van hun mandaat ten behoeve van een vastgesteld project.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt bij besluiten waaraan een integraal advies ten grondslag ligt en waarbij meer dan één directie betrokken is, het mandaat of de volmacht opgedragen aan de coördinerende directeur of teamleider.

 • 6.

  Bij verhindering of ontstentenis van de gemandateerde(n) kunnen de directeur en teamleider ondermandaat verlenen aan de vervanger van de gemandateerde(n). Ondermandaat ziet ten aanzien van ingehuurde medewerkers uitsluitend op publiekrechtelijke besluitvorming.

 • 7.

  De uitoefening van het mandaat wordt beperkt door de grenzen van het voor het onderwerp geldende geformuleerde beleid, richtlijnen, budget en instructies.

 

Artikel 3 Mandaat, -machtiging en -volmacht

 • 1.

  Machtiging en volmacht wordt alleen verleend indien de aard van de bevoegd¬heid in verhouding staat tot de functionele positie van de ambtenaar.

 

Artikel 4 Ondertekening en ondertekeningsmandaat

 • 1.

  Een in mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursor¬gaan het besluit is genomen.

 • 2.

  Tenzij in dit besluit of in de daarbij behorende bijlagen anders is bepaald strekken de mandaten mede tot ondertekening van besluiten. Tot de bevoegdheid tot het ondertekenen behoort ook de bevoegdheid tot het digitaal ondertekenen door middel van een elektronische handtekening van stukken. Gebruikmaking van een gescande handtekening is uitsluitend mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van betrokken bestuurder of functionaris.

 • 3.

  Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid geno¬men besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.

 • 4.

  Stukken die van een bestuursorgaan uitgaan inzake niet-geman¬dateerde be¬voegd¬heden kunnen worden ondertekend door de gemeentesecretaris, of bij diens afwezigheid door de bestuurssecretaris, indien het ontwerp van het uitgaande stuk was gevoegd bij het advies aan het bestuursor¬gaan en het bestuursorgaan op dat advies en dat ontwerp heeft besloten.

 • 5.

  Bij uitoefening van het mandaat ondertekent de geman¬dateerde op de volgende wijze:

  • a.

   Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

   namens het college,

   de functienaam van de gemandateerde en zijn naam en handtekening

  • b.

   Burgemeester van Vlissingen,

   namens deze,

   de functienaam van de gemandateerde en zijn naam en handtekening.

 

Artikel 5 Machtiging tot vertegenwoordiging

 • 1.

  Ambtenaren en niet-ondergeschikten kunnen worden gemachtigd om de gemeente en haar bestuursorganen in rechte te vertegenwoordigen.

 • 2.

  In procedures kunnen ambtenaren worden aangewezen als procesvertegenwoordiger of gemachtigde waarbij de volgende voorwaarden en beperkingen gelden:

  • a.

   De ambtelijke inbreng ter zitting bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de hoven en de Hoge Raad bestaat uit het toelichten van het standpunt van het bestuursorgaan.

  • b.

   In procedures waarin stukken worden ingediend (zoals een dagvaarding, conclusie van antwoord of andere akten) bestaat de ambtelijke inbreng uit het (laten) opstellen en indienen van die stukken en het toelichten van deze stukken. Het indienen van stukken kan pas geschieden nadat de portefeuillehouder zijn akkoord heeft gegeven op de inhoud.

 

Artikel 6 Uitgesloten van mandatering

 • 1.

  Geen mandaat wordt verleend van de bevoegdheid tot:

  • a.

   het beslissen op een bezwaar aan degene die het primaire besluit krachtens mandaat heeft genomen;

  • b.

   het geven van een oordeel over klachten;

  • c.

   het vaststellen van beleidsregels en

  • d.

   het nemen van besluiten waaruit financiële gevolgen voortvloeien die niet zijn voorzien in de begroting.

 • 2.

  Ondermandaat zoals bedoeld in artikel 2, zesde lid, ziet ten aanzien van ingehuurde medewerkers uitsluitend op publiekrechtelijke besluitvorming.

 

Artikel 7 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Dit besluit is van overeenkomstige toepassing als een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, een volmacht of machtiging verleent.

 

Artikel 8 Overgangsbepaling

Beslissingen die zijn genomen op grond van het Algemeen bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2017 die golden op de datum van inwerkingtreding en waarvoor het Algemeen bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2019 overeenkomstige beslissingen kent, gelden als beslissingen genomen krachtens het Algemeen bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2019.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als het ‘Algemeen bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2019’ en treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Op de datum van inwerkingtreding vervalt het ‘Algemeen bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2017’.

 

Vlissingen, 30 oktober 2018

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris, de burgemeester,

mr drs ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar

Bijlage 1  

1.0 Algemeen deel

2.0 Directie Bedrijfsvoering en Beheer

3.0 Directie Dienstverlening

4.0 Directie Ruimte en Samenleving

 

1.0 ALGEMEEN

Onderwerp van de bevoegdheid

Gemandateerde / ge(vol)machtigde

Toelichting, bijzondere voor­waarden of beperkingen

1.1 Het aanstellen van ambtenaren en het aangaan van arbeidsovereenkomsten met het overige personeel.

Algemeen directeur

Geen.

1.2 Het aangaan van leerovereenkomsten.

Directeur

Teamleider

Geen.

1.3 Het inhuren van externe medewerkers.

Algemeen directeur

Conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

1.4 Het besluiten op een verzoek om (deeltijd) ontslag.

Algemeen directeur

 

Geen.

1.5.1 Het aanwijzen van een ambtenaar om een functie waar te nemen.

Algemeen directeur

Directeur

Teamleider

Aanwijzen directeur door de algemeen directeur;

Aanwijzen teamleider door directeur;

Aanwijzen medewerker door teamleider.

1.5.2 Het toekennen van een waarnemingstoelage aan een ambtenaar die is aangewezen om een functie waar te nemen.

Algemeen directeur

Geen.

1.6 Het opleggen van de verplichting om in het belang van de dienst tijdelijk ander werk te verrichten / tijdelijke werkzaamheden te verrichten buiten de geldende werktijden / zich ter beschikking houden buiten de vastgestelde werktijden.

Algemeen directeur

Directeur

Opleggen aan directeur door de algemeen directeur;

Opleggen aan teamleider door directeur.

 

1.7 Het vaststellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Algemeen directeur

Directeur

Teamleider

Vaststellen persoonlijk ontwikkelingsplan directeur door de algemeen directeur;

Vaststellen persoonlijk ontwikkelingsplan teamleider door de directeur;

Vaststellen persoonlijk ontwikkelingsplan medewerker door teamleider.

1.8 Het uitvoeren van de Regeling jaargesprekken en personeelsbeoordeling.

Algemeen directeur

Directeur

Teamleider

Voeren planning- en voortgangsgesprek en opmaken evaluatie- en beoordelingsgesprek (waaronder een eventueel verbeterplan) algemeen directeur door de portefeuillehouder P&O. Vaststellen beoordeling door het college;

Voeren planning- en voortgangsgesprek en opmaken evaluatie- en beoordelingsgesprek (waaronder een eventueel verbeterplan) directeur door de algemeen directeur. Vaststellen beoordeling door de algemeen directeur;

Voeren planning- en voortgangsgesprek en opmaken evaluatie- en beoordelingsgesprek (waaronder een eventueel verbeterplan) teamleider door de directeur. Vaststellen beoordeling door de directeur;

Voeren planning- en voortgangsgesprek en opmaken evaluatie- en beoordelingsgesprek (waaronder een eventueel verbeterplan) overige medewerkers: teamleider. Vaststellen beoordeling door de directeur;

Behoudens besluitvorming ten aanzien van een verbeterplan;

Met inachtneming van de Beleidslijn beoordelen en flexibel belonen.

1.9 Het horen van een ambtenaar ten aanzien van een voorgenomen disciplinaire straf.

Algemeen directeur

Directeur

Geen.

1.10 Het ontzeggen van de toegang tot het werkterrein aan de ambte­naar.

Algemeen directeur

Directeur

Directeur alleen in spoedeisende gevallen.

1.11 Het treffen van een disciplinaire straf zoals bedoeld in hoofdstuk 16 CAR-UWO.

Algemeen directeur

Hieronder valt niet het strafontslag zoals bedoeld in artikel 8:13 CAR-UWO.

1.12 Het besluiten op aanvragen om vergoedingen voor:

 • *

  Overwerk;

 • *

  Reis- en verblijfkosten;

 • *

  Schade aan kleding en uitrusting.

Algemeen directeur

Directeur

Teamleider

De algemeen directeur beslist op aanvragen om vergoedingen voor reis- en verblijfkosten en schade aan kleding en uitrusting van directeuren;

De directeuren beslissen op aanvragen om vergoedingen voor reis- en verblijfkosten en schade aan kleding en uitrusting van teamleiders;

Teamleiders beslissen over overwerkvergoedingen, reis- en verblijfkosten en schade aan kleding en uitrusting van hun teammedewerkers.

1.13 Het besluiten over de toekenning van zwangerschaps-, bevallings-, ouderschaps-, adoptie en pleegzorgverlof.

Algemeen directeur

Directeur

Teamleider

De algemeen directeur beslist over de toekenning aan directeuren;

De directeuren beslissen over de toekenning aan hun teamleiders;

De teamleiders beslissen over de toekenning aan van hun teammedewerkers.

1.14 Het besluiten over de toekenning van calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof.

Algemeen directeur

Directeur

Teamleider

De algemeen directeur beslist over de toekenning aan directeuren;

De directeuren beslissen over de toekenning aan hun teamleiders;

De teamleiders beslissen over de toekenning aan van hun teammedewerkers.

1.15 Het besluiten over de toekenning van een ambtsjubileumgratificatie.

Algemeen directeur

Directeur

Teamleider

De algemeen directeur beslist over de toekenning aan directeuren;

De directeuren beslissen over de toekenning aan hun teamleiders;

De teamleiders beslissen over de toekenning aan van hun teammedewerkers.

1.16 Het verstrekken van voorschotten op het salaris.

Algemeen directeur

Directeur

Teamleider

De algemeen directeur beslist over de toekenning aan directeuren;

De directeuren beslissen na overleg met de algemeen directeur over de toekenning aan hun teamleiders;

De teamleiders beslissen na overleg met de algemeen directeur over de toekenning aan van hun teammedewerkers;

Tot 80% tegoed salaris.

1.17 Het uitvoeren van het bepaalde bij en krachtens de Wet Arbeidsomstandigheden.

Algemeen directeur

Geen.

1.18 Het inhuren van externe adviseurs.

Directeur

Betreft geen algemene inhuur van inhuur van externe medewerkers zoals bedoeld in 1.3 maar inhuur van adviseurs met specialistische kennis waarover de ambtelijke organisatie niet beschikt;

Uitsluitend na akkoord van de algemeen directeur;

Inhuren juridisch adviseurs in overleg met Juridische Zaken;

1.19 Het opleggen van een hersteltermijn bij een aanvraag.

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening A, B en C

Directeur Teamleider

Binnen het kader van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht.

1.20 Het horen van aanvragers resp. (derde-) belanghebbenden.

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening

A, B en C

Directeur

Teamleider

Dit mandaat strekt niet tot het horen van ambtenaren ten aanzien van een voorgenomen disciplinaire straf.

1.21 Het maken van uitzonderingen op de hoorplicht.

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening

A, B en C

Directeur

Teamleider

Dit mandaat strekt niet tot het maken van uitzonderingen op de hoorplicht van ambtenaren ten aanzien van een voorgenomen disciplinaire straf.

1.22 Het aanhouden van besluiten.

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening

A, B en C

Directeur

Teamleider

Geen.

1.23 Het verdagen van besluiten.

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening

A, B en C

Directeur

Teamleider

Geen.

1.24 Het afwijzen van een aanvraag wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beschikking.

Beleidsmedewerker A, B, C en D

Adviseur A en B

Medewerker dienstverlening A en B

Directeur

Teamleider

Indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden (artikel 4:6, eerste lid, Awb).

1.25 Het besluiten om een aanvraag niet te behandelen indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening A, B en C

Directeur

Teamleider

Alleen na gelegenheid tot aanvulling daarvan overeenkomstig artikel 4:5 Awb.

1.26 Het aanhouden van een verzoek om vergoeding van schade, die het gevolg is van de uitoefening door de gemeente van aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid (zelfstandig schadebesluit).

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening A, B en C

Directeur

Teamleider

Betreft een beslissing op een prematuur verzoek: het schadeverzoek wordt op voorhand ingediend tegen het schadeveroorzakende besluit en dus hangende de procedure over het schadeveroorzakende besluit.

1.27 Vaststellen raming opdrachtwaarde/projectbudget.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

1.28 Besluiten tot het voeren van een inkoop/aanbestedingsprocedure (enkelvoudig, meervoudig, nationale en Europese procedures) na beschikbaarstelling van het budget zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

1.29 Aankondigen Europese en nationale aanbestedingen zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

1.30 Publiceren enkel- en meervoudige onderhandse aanbestedingen zoals bedoeld in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

1.31 Afwijken van de Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten bij het aangaan van overeenkomsten/verlenen opdrachten.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid;

Na advies adviseur belast met taakveld inkoop.

1.32 Besluiten tot het onregelmatig of onaanvaardbaar verklaren van de inschrijving zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid;

Na advies adviseur belast met taakveld inkoop.

1.33 Besluiten tot het nemen van een afwijzingsbesluit zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

1.34 Besluiten tot het aangaan van een(raam)overeenkomst/verlenen van opdracht voor werken, leveringen en diensten.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

1.35 Besluiten tot opdracht van meer- of minderwerk zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

1.36 Aanwijzen directie o.g.v. Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) voor de uitvoering van werken.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

1.37 Besluiten tot verrichten van (overige)(rechts)handelingen t.a.v. de aanbestedingsprocedure of uitvoering van de(raam)overeenkomst (bijv. nadere overeenkomst, tussentijdse vragen, mogelijkheid tot ingebrekestelling op grond van de Algemene Inkoopvoorwaarden).

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid;

Na advies adviseur belast met taakveld inkoop.

1.38 Afhandelen klachten betreffende aanbestedingsprocedure (Klachtenmeldpuntaanbestedingen) zoals bedoeld in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen.

Ambtelijk opdrachtgever

Directeur

Teamleider

Uitsluitend voor zover dit geschiedt conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid;

Ambtelijk opdrachtgever uitsluitend wanneer hij niet zelf heeft aanbesteed.

1.39 Het besluiten tot uitvoeren van aanbestedingen met betrekking tot de inkoop van energie.

Aanbestedingscommissie c.q. bestuur van de VZG

Conform protocol uitvoeren aanbestedingen van elektriciteit en gas (B&W-besluit van 30 september 2014 (589971).

1.40 Het accorderen van facturen inzake opdrachten, werken, diensten of leveringen ten behoeve van door de raad vastgestelde grondexploitatie, exploitatie en kredieten of investeringen.

Budgethouder

 

Uitsluitend binnen de kaders van de Budgethoudersregeling en de Nota Grondbeleid.

1.41 Het geven van opdrachten tot betaalbaarstelling en inning alsmede alle correspondentie daarover.

Beleidsmedewerker A

Medewerker dienstverlening A, B en C

Adviseur A

   

Binnen het kader van de Budgethoudersregeling

1.42 Het besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, waaronder begrepen het vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten rechte.

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A en B

Teamleider

Medewerker dienstverlening A en B

Directeur

Teamleider

Informeren portefeuillehouder;

Uitsluitend ter verdediging het voeren van verweer.

1.43 Het aanwijzen als procesvertegenwoordiger van ambtelijke verte­genwoordigers in bestuursrechtelijke rechtsgedingen.

Directeur

Teamleider

Zie bijlage 2.

1.44 Het indienen van een conclusie van antwoord, conclusie van dupliek, pleitnota of verweerschrift ten behoeve van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures.

Beleidsmedewerker A, B en C

Adviseur A en B

Medewerker dienstverlening A en B

Directeur

Teamleider

 

Informeren portefeuillehouder.  

1.45 Het vertegenwoordigen van de gemeente Vlissingen bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen waarbij krachtens besluit van het bevoegde bestuursorgaan door de gemeente:

goederen in de zin van artikel 1, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek worden gekocht, verkocht, geruild of bezwaard en;

borg wordt gestaan voor de nakoming van een verbintenis tot betaling van rente en aflossing van leningen, aangegaan ten behoeve van het in eigendom verkrijgen van een woning.

Beleidsmedewerker A en B

Adviseur A en B

Medewerker dienstverlening A en B

Directeur

Teamleider

Zie bijlage 3. Bij verhindering van de gemachtigde ambtenaren wordt tevens machtiging verleend aan de aangewezen medewerkers van notariskantoren, zolang zij daar werkzaam zijn.

1.46 Het aangaan, wijzigen of opzeggen van enige overeenkomst niet zijnde een werk, dienst of levering.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Projectleider A en B

Adviseur A en B

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening B en C stadsbeheer (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Tot een maximumbedrag van €25.000 per contractperiode;

Op werken, diensten en leveringen zijn de bepalingen in de artikelen 1:28 tot en met 1:37 van toepassing;

Financiële verplichting passend binnen en in overeenstemming met doel van budget;

(Ver)huur en (ver)koop van gemeentelijke grond/gebouwen tot maximaal 10% onder de getaxeerde waarde of 10% van de op basis van het aantal vierkante meters marktconforme huursom;

 • 1.

  Inhuur van personeel uitgezonderd.

1.47 Het aangaan van overeenkomsten en het doen van uitgaven ten behoeve van het bestrijden van een calamiteit.

Officier van dienst, algemeen commandant en teamleider bevolkingszorg (allen als zodanig aangewezen door de algemeen directeur in het kader van de rampenbestrijding)

Tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis;

Vanaf €10.000 uitsluitend na consultatie algemeen directeur of diens plaatsvervanger.

1.48 Het namens de gemeente aanvragen van subsidies.

Beleidsmedewerker A, B en C

Adviseur A en B

Medewerker dienstverlening A en B

Projectleider A, B en C

Directeur

Teamleider

Alleen ten behoeve van (mede) door het college of de raad geïnitieerde activiteiten;

Informeren portefeuillehouder. 

1.49 Het namens burgemeester en wethouders aanvragen van een omgevingsvergunning of andere vergunning ten aanzien waarvan het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is.

Beleidsmedewerker A, B en C

Adviseur A, B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C en D

Projectleider A, B en C

Directeur

Teamleider

Geen.

1.50 Het nemen van besluiten ter uitvoering van APV.

Beleidsmedewerker A, B en C

Adviseur A, B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C en D

Directeur

Teamleider

Binnen de grenzen van het geformuleerde beleid.

1.51 Het nemen van besluiten tot handhaving in geval van overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, het Bouwbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit, de bouwverordening, de Drank- en Horecawet, het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer, de Waterwet, de Wet geluidhinder, de Wet op de kansspelen, de Meststoffenwet, de Wet bodembescherming, het Vuurwerkbesluit, het Besluit beheer autowrakken, het Besluit gebruik meststoffen, de IJkwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Algemene plaatselijke verordening, de Opiumwet, de Afvalstoffenverordening, de Verordening speelautomatenhallen, de Destructieverordening, de Zondagswet, de Geluidmeetdienst, de Marktverordening, de Huisvestingsverordening en de Havenbeheersverordening.

Beleidsmedewerker A, B en C

Adviseur A

Medewerker dienstverlening B

Directeur

Teamleider

Met inachtneming van de beleidsregel “Sanctiebeleid Bouwregelgeving”.

1.52 Het invorderen van een dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 van de Awb.

Adviseur A

Directeur

Teamleider

Geen.

1.53 Het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 5:40 van de Awb.

Adviseur A

Directeur

Teamleider

Geen.

1.54 Het toepassen van kostenverhaal als bedoeld in artikel 5:25 van de Awb.

Adviseur A

Directeur

Teamleider

Geen.

1.55 Het verkopen, overdragen of vernietigen van opgeslagen zaken als bedoeld in artikel 5:30 van de Awb.

Adviseur A

Directeur

Teamleider

Geen.

1.56 Het beheer ten aanzien van de hieronder volgende Reglementen persoonsregistratie:

1.56.1 Tegemoetkomingen in de kosten van schoolbezoek.

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening A

Teamleider

Geen.

1.56.2 Verstrekken van identiteitsbewijzen.

Beleidsmedewerker C

Medewerker dienstverlening A

Directeur

Teamleider

Geen.

1.56.3 Administratie van reisdocumenten.

Beleidsmedewerker C

Medewerker dienstverlening A

Directeur

Teamleider

Geen.

1.56.4 Reisdocumentenadministratie 1996.

Beleidsmedewerker C

Medewerker dienstverlening A

Directeur

Teamleider

Geen.

1.56.5 Administratie rijbewijzen.

Beleidsmedewerker C

Medewerker dienstverlening A

Directeur

Teamleider

Geen.

1.56.6 Gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA).

Beleidsmedewerker C

Medewerker dienstverlening A

Directeur

Teamleider

Geen.

1.56.7 Administratie begraafplaatsen.

Beleidsmedewerker C en D

Medewerker dienstverlening D

Directeur

Teamleider

Geen.

 

2.0 DIRECTIE BEDRIJFSVOERING EN BEHEER

Onderwerp van de bevoegdheid

Gemandateerde/ ge(vol)machtigde

Toelichting, bijzondere voorwaar­den of beperkingen

2.1 Het aan Onze Minister en het CBS verstrekken van informatie voor derden zoals genoemd in artikel 71 het van Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Adviseur A en B

Directeur

Teamleider

Over de resultaten van de toetsing door het CBS zoals bedoeld in het derde lid van artikel 71 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, wordt de portefeuillehouder geïnformeerd.

2.2 Het doen van aanschrijvingen indien inbreuk wordt gemaakt op het eigendomsrecht van de gemeente Vlissingen door het plegen van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.

   

Beleidsmedewerker A en B

Adviseur A en B

Medewerker dienstverlening A en B

Directeur

Teamleider

Informeren college bij schade > € 15.000,-.

2.3 Het verzorgen van de aangifte van schade aan gemeentelijke eigendommen bij verzekeringsmaatschappij(en).

Directeur

Medewerker dienstverlening B (verzekeringen)

Medewerker dienstverlening B en C (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Informeren college bij een schadebedrag > € 5.000,-.

2.4 Het doorgeven van mutaties in verzekerde objecten aan verzekeringsmaatschappijen.

Medewerker dienstverlening B (verzekeringen)

Directeur

Teamleider

 

2.5 Het afgeven van machtigingen tot het binnentreden van wonin­gen ingevolge Algemene wet op het binnentreden aan gerechtsdeurwaarders.

Invorderingsambtenaar

samenwerking belastingen

Geen.

2.6 Het invorderen van privaatrechtelijke vorderingen indien niet tijdig wordt betaald.

Invorderingsambtenaar

samenwerking belastingen

Geen.

2.7 Het beslissen over uitstel tot betaling van privaatrechtelijke vorderingen.

Invorderingsambtenaar

samenwerking belastingen

Bij vorderingen van > € 5.000,- college informeren.

2.8 Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van privaatrechtelijke vorderingen < € 5.000,-.

Invorderingsambtenaar

samenwerking belastingen

Per kwartaal, alsmede in de jaarrekening geeft de gemandateerde aan het college een overzicht van de gevallen waarin hij zijn bevoegdheden heeft uitgeoefend.

2.9 Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen overeenkomstig artikel 4:20 Awb.

Invorderingsambtenaar

samenwerking belastingen

Geen.

2.10 Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingvorderingen zoals bedoeld in de Gemeentewet.

Invorderingsambtenaar

samenwerking belastingen

Geen.

2.11 Het beslissen over last en volmacht om tijdens de verificatievergadering te stemmen over een saneringsplan inzake een wettelijke schuldsaneringsregeling indien een ontwerp akkoord is aangeboden ingevolge artikel 329 van de Faillissementswet (uitvoering Wet schuldsanering natuurlijke personen).

Invorderingsambtenaar

samenwerking belastingen

Per kwartaal, alsmede in de jaarrekening geeft de gemandateerde aan het college een overzicht van de gevallen waarin hij zijn bevoegdheden heeft uitgeoefend.

2.12 Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 4:86 van de Awb.

Invorderingsambtenaar samenwerking belastingen

Directeur

Teamleider

Geen.

2.13 Het intrekken of wijzigen van de beschikking tot uitstel van betaling onderscheidenlijk tot verlening van een voorschot als bedoeld in artikel 4:96 van de Awb.

Invorderingsambtenaar samenwerking belastingen

Directeur

Teamleider

Geen.

2.14 Het invorderen van een geldsom bij dwangbevel als bedoeld in artikel 4:114 van de Awb.

Invorderingsambtenaar samenwerking belastingen

Directeur

Teamleider

Geen.

2.15 Het beslissen om een aan de openbaarheid gestelde beperking op te heffen, dan wel ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten zoals bedoeld in de Archiefwet.

Beleidsmedewerker B

Directeur

Teamleider

Uitsluitend indien het belang van de gestelde beperking niet opweegt tegen het belang bij raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden.

2.16 Het aanwijzen van de gemeentelijke archiefbewaarplaats als bedoeld in de Archiefwet 1995.

Adviseur A

Directeur

Teamleider

Geen.

2.17 De onderstaande bevoegdheden als bedoeld in het Treasurystatuut:

Uitvoering:

Autorisatie:

2.17.1 Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening.

Adviseur treasury

Directeur

Teamleider

 • 1.

  Conform het Treasury statuut;

 • 1.

  De bevoegdheden als bedoeld in het Treasurystatuut worden gemandateerd onder de voorwaarde dat altijd schriftelijke autorisatie vereist is door directeur en teamleider team administratie directie Bedrijfsvoering en Beheer;

 • 1.

  Uitsluitend voor zover bij alle onderdelen van het toezichts- en bedrijfsproces inzake treasury het zogeheten vier ogen-principe is verankerd, om te voorkomen dat één persoon het Treasurystatuut naar eigen interpretatie kan toepassen. Bij deze controlemethode verifiëren de twee verschillende partijen ieder afzonderlijk en zelfstandig de benodigde gegevens. Bij langlopend verificatie door de directeur Bedrijf en Beheer en bij kortlopend door de teamleider Bedrijf en Beheer, team Administratie en Ondersteuning.

2.17.2 Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld.

Adviseur treasury

Directeur

Teamleider

Conform het Treasury statuut.

2.17.3 Betalingsopdrachten treasury voorbereiden en versturen.

Adviseur treasury

Directeur

Teamleider

Conform het Treasury statuut.

2.17.4 Bankrekeningen treasury openen/ sluiten/wijzigen.

Adviseur treasury

Directeur

Teamleider

Conform het Treasury statuut;

Ondertekening door de burgemeester.

2.17.5 Bankcondities en tarieven treasury afspreken.

Adviseur treasury

Directeur

Teamleider

Conform het Treasury statuut;

Ondertekening door de burgemeester.

2.17.6 Het afsluiten van derivatentransacties.

Adviseur treasury

Directeur

Teamleider

De bevoegdheden als bedoeld in het Treasurystatuut worden gemandateerd onder de voorwaarde dat altijd schriftelijke autorisatie vereist is door de directeur Bedrijf en Beheer en bij kortlopend door de teamleider Bedrijf en Beheer, team Administratie en Ondersteuning;

Uitsluitend voor zover bij alle onderdelen van het toezichts- en bedrijfsproces inzake treasury het zogeheten vier ogen-principe is verankerd, om te voorkomen dat één persoon het Treasurystatuut naar eigen interpretatie kan toepassen. Bij deze controlemethode verifiëren de twee verschillende partijen ieder afzonderlijk en zelfstandig de benodigde gegevens;

Uitsluitend na consultatie van een externe deskundige;

Conform het door de accountant goedgekeurde stroomschema Treasury statuut.

2.17.7 Het afsluiten van kredietfaciliteiten.

Adviseur treasury

Directeur

Teamleider

Conform het Treasury statuut;

Ondertekening door de burgemeester.

2.17.8 Het aantrekken van gelden via ondershandse leningen en Medium Term Notes (MTN’s) zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf.

Adviseur treasury

Directeur

Teamleider

Conform het Treasury statuut;

Ondertekening door de burgemeester.

2.17.9 Het uitzetten van gelden via (staat)obligaties, MTN’s, ondershandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf.

Adviseur treasury

Directeur

Teamleider

Conform het Treasury statuut.

2.17.10 Het beleggen in garantieproducten.

Adviseur treasury

Directeur

Teamleider

Geen.

2.18 Het besluiten op verzoeken om documenten als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur.

Adviseur A en B

Directeur

Teamleider

Geen.

2.19 De bevoegdheid tot het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen overeenkomstig artikel 4:18 Awb.

Adviseur A en B

Directeur

Teamleider

Geen.

2.20 Het niet in behandeling nemen van een klacht die niet voldoet aan de vereisten van artikel 9:4, tweede lid, van de Awb.

Adviseur A en C

 

Geen.

2.21 Het niet-ontvankelijk verklaren van een klager indien het niet gaat om een klacht als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb.

Adviseur A en C

 

Geen.

2.22 Het namens het college doen van aangifte van strafbare feiten ten behoeve van het uitvoeren van de bepalingen van het agressieprotocol.

Adviseur A

Directeur

Teamleider

Bij schade dient gevoegd te worden en daarvoor dient een machtiging door de burgemeester te worden verleend.

2.23 Het aanvragen van subsidies Bosbijdrageregelingen.

Beleidsmedewerker D

Directeur

Teamleider

Alleen goedgekeurde beheersplannen.

2.24 Het uitvoeren van beheerstaken openbare ruimte.

Medewerker dienstverlening B en C (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitvoering beheerstaken uitsluitend binnen bij collegebesluit bepaald budget en op door het college vastgestelde wijze;

Toevoeging van areaal aan de openbare ruimte wordt budgettair via de programmabegroting geregeld;

Uitvoering binnen de lopende exploitatie en integrale beheers kaders.

2.25 Het (tijdelijk) beheer van door de gemeente aangekochte onroerende zaken en uitvoering beheerstaken gebouwen.

Medewerker dienstverlening B en C (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Uitvoering beheerstaken uitsluitend binnen bij collegebesluit bepaald budget en op door het college vastgestelde wijze;

Toevoeging van onroerende zaken aan het bezit wordt budgettair via de programmabegroting geregeld;

Uitvoering binnen de lopende exploitatie en integrale beheers kaders.

2.26 Het beslissen op aanvragen om aansluiten van de huisriolering op het hoofdriool.

Medewerker dienstverlening A, B en C

Directeur

Teamleider

Geen.

2.27 Het beslissen op een melding ten aanzien van het maken van of het veranderen van een bestaande uitweg zoals genoemd in de Algemene plaatselijke verordening.

Medewerker dienstverlening B en C (B: profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.28 Het uitgeven van het uitsluitend recht op een particulier graf als bedoeld in de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen.

Medewerker dienstverlening D

Beleidsmedewerker D

Directeur

Teamleider

Geen.

2.29 Het beslissen op aanvragen om aanlegvergunningen voor grafbedekkingen op graven.

Medewerker dienstverlening D

Beleidsmedewerker D

Directeur

Teamleider

Geen.

2.30 Het aanschrijven van rechthebbenden op graven i.v.m. niet voldoen aan goed onderhoud van gedenktekens of beplanting.

Medewerker dienstverlening D

Beleidsmedewerker D

Directeur

Teamleider

Geen.

2.31 Het beslissen op uitvoeringszaken als bedoeld in de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, het uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en het uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Medewerker dienstverlening D

Beleidsmedewerker D

Directeur

Teamleider 

Geen.

2.32 Het plaatsen van naam- en nummerborden als genoemd in de Verordening naamgeving en nummering.

Medewerker dienstverlening B en C (profiel coördinator)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.33 Het verbinden van voorschriften of beperkingen aan een vergunning of ontheffing als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.34 Het weigeren, wijzigen of intrekken van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.35 Het verlenen/weigeren van ontheffing om in strijd met verkeerstekens te handelen zoals bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.36 Het verlenen/weigeren van een van een vergunning voor het innemen van ligplaats op een plaats die bestemd is voor ligplaatsvergunninghouders als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.37 Het verlenen/weigeren van ontheffing van het verbod:

zonder ligplaatsvergunning van het college met een schip ligplaats te doen nemen of zich met een schip te bevinden op een plaats die is bestemd voor ligplaatsvergunninghouders als bedoeld in de havenbeheersverordening;

met een schip ligplaats te doen nemen of zich met een schip te bevinden op een plaats die daartoe niet is bestemd of is bestemd voor schepen van een andere categorie als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.38 Het verlenen/weigeren van ontheffing voor een verblijf in de haven langer dan 100 dagen van een schip als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.39 Het verlenen/weigeren van ontheffing om een boorinstallatie, werkeiland of soortgelijk object op te vijzelen als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.40 Het verlenen/weigeren van ontheffing om in de haven voorzieningen en voorwerpen te hebben, te plaatsen en aan te brengen als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.41 Het verlenen/weigeren van ontheffing om voortstuwers, boegschroeven en hekschroeven te gebruiken als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.42 Het verlenen/weigeren van ontheffing om te zwemmen, vissen met netten, varen met waterscooters, zeilen zonder toestemming van de havenmeester en harder te varen dan 7 kilometer per uur zoals bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.43 Het verlenen/weigeren van ontheffing om een situatie te creëren die gevaar, schade of hinder oplevert als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.44 Het verlenen/weigeren van ontheffing voor het werking hebben van de hoofdmotor als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.45 Het verlenen/weigeren van een vergunning voor ontvangstvoorzieningen als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.46 Het verlenen/weigeren van ontheffing voor op ondeugdelijke wijze afmeren en de safe working load van de bolders te overschrijden als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.47 Het verlenen/weigeren van ontheffing voor het gebruik van ankers als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.48 Het verlenen/weigeren van ontheffing voor het gebruik van spudpalen als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.49 Het verlenen/weigeren van ontheffing voor het gebruik van een generator als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.50 Het verlenen/weigeren van ontheffing voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.51 Het verlenen/weigeren van ontheffing voor het ontsmetten van een schip of de lading als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.52 Het verlenen/weigeren van ontheffing voor een tankschip met gevaarlijke stoffen als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.53 Het plaatsen van verkeerstekens in de haven zoals bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.54 Het (doen) verhalen van schepen zoals bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.55 Het verwijderen en in bewaring nemen van een schip of voorwerp als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.56 Het geven van mondelinge of schriftelijke aanwijzingen als bedoeld in de havenbeheersverordening.

Medewerker dienstverlening B (havenmeester en diens plaatsvervanger)

Directeur

Teamleider

Geen.

2.57 Het te naam stellen van dienstvoertuigen

Medewerker dienstverlening B en C

Directeur

Teamleider

Geen.

3.58 Meldingen, inclusief het intrekken en wijzigen daarvan en het melden van Datalekken, aan Autoriteit Persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beleidsmedewerker C en D

Functionaris gegevensbescherming

Privacy Officer

Chief Information Security Officer (CISO)

Directeur

Teamleider

Geen.

 

3.0  DIRECTIE DIENSTVERLENING

Onderwerp van de bevoegdheid

Gemandateerde / ge(vol)machtigde

Toelichting, bijzondere voorwaar­den of beperkingen

3.1 Het vaststellen van uitvoeringsvoorschriften als genoemd in de Verordening naamgeving en nummering.

Beleidsmedewerker C

Directeur

Teamleider

Geen.

3.2 Het nummeren en wijzigen van nummers van wijken, buurten, objecten, bouwwerken e.d. als genoemd in de Verordening naamgeving en nummering.

Beleidsmedewerker C

Directeur

Teamleider

Geen.

3.3 Het vaststellen en intrekken van nummeraanduidingen en het aanwijzen en intrekken van lig- en standplaatsen op grond van de Verordening naamgeving en nummering (adressen).

Beleidsmedewerker C

Directeur

Teamleider

Geen.

3.4 Het uitvoeren van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet Bag), inclusief het nemen van beschikkingen met betrekking tot de in deze wet opgelegde taken en bevoegdheden.

Beleidsmedewerker C

Medewerker Dienstverlening A, C en D

Directeur

Teamleider

Binnen het kader van het collegebesluit van 23 juni 2009, reg.nr 316310.

3.5 Inmeten van geometrie ter uitvoering van de Wet Bag.

Landmeters Walcherse Landmeetkundige Dienst

Geen.

3.6 Het opmaken van processen-verbaal van constatering als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b, van de wet Bag en schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de wet Bag aangewezen brondocument zijn opgenomen.

WOZ taxateurs samenwerking belastingen Vlissingen-Middelburg

Geen.

3.7 Het aanwijzen van de grenzen van gekochte, verkochte en geruilde percelen grond (landmeting).

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.8 Het nemen van beperkingenbesluiten als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ((Wkpb).

Beleidsmedewerker C

Directeur

Teamleider

Geen.

3.9 Uitvoering van de Kieswet en het Kiesbesluit.

Beleidsmedewerker C en D

Medewerker dienstverlening A, C en D

Directeur

Teamleider

Plakken van verkiezingsaffiches binnen het kader van het vastgestelde plakbeleid.

3.10 Het verrichten van statistiekwerkzaamheden t.b.v. het CBS.

Beleidsmedewerker C

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.11 Het uitvoeren van militaire zaken en taken bijzondere omstandigheden.

Beleidsmedewerker C

Medewerker dienstverlening A

Directeur

Teamleider

Geen.

3.12 Het uitvoeren van de Verordening persoonsregistraties Vlissingen.

Beleidsmedewerker C

Medewerker dienstverlening A

Directeur

Teamleider

Geen.

3.13 Het uitvoeren van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) en het Besluit BRP.

Beleidsmedewerker C en D

Medewerker dienstverlening A, C en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.14 Het uitvoeren van aangelegenheden op het gebied van het nationaliteits­recht.

Beleidsmedewerker C

Medewerker dienstverlening A

Directeur

Teamleider

Geen.

3.15 De uitvoering van de paspoort- en rijbewijswetgeving voor zover het betreft de aan de burgemeester opgelegde taken en bevoegdheden, inclusief het nemen van beschikkingen met betrekking tot weigering tot afgifte en intrekking van reisdocumenten en met betrekking tot de weigering en ongeldigheidsverklaring van rijbewijzen.

Beleidsmedewerker C en D

Medewerker dienstverlening A, C en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.16 Het doen van aangifte bij politie en justitie inzake de Paspoortwet, de Wegenverkeerswet, de Wet BRP, de Wet op de identificatieplicht en de in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Medewerker Dienstverlening A

Beleidsmedewerker C en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.17 De uitvoering van aanvragen om afgifte van verklaringen omtrent het gedrag (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens).

Beleidsmedewerker C en D

Medewerker dienstverlening A, C en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.18 De uitvoering van de Wet inburgering).

Beleidsmedewerker C

Directeur

Teamleider

Geen.

3.19 Het beslissen op aanvragen om afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Beleidsmedewerker C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Overeenkomstig medisch advies (indicatie) van de keuringsinstantie.

3.20 Het treffen van voorzieningen ten behoeve van de taakuitoefening door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Beleidsmedewerker C

Directeur

Teamleider

Binnen de kaders van het Reglement burgerlijke stand Vlissingen.

3.21 De regie inzake inhoudelijke wijzigingen en aanpassingen m.b.t. inrichting en positionering / profilering loketten dienstverlening betreffende fysieke balie, digitaal burgerloket en telefonisch burgerloket.

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening A

Directeur

Teamleider

Geen.

3.22 Het verlenen, weigeren, vaststellen en doen van betalingen van subsidies.

Adviseur C

Directeur

Teamleider

Binnen de kaders van het geformuleerde beleid, de begroting en de Algemene subsidieverordening Vlissingen.

3.23 Het beslissen op aanvragen om een gebruiksmelding op basis van het Gebruiksbesluit.

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.24 Het beslissen op aanvragen om een gebruiksvergunning op basis van de Brandbeveiligingsverordening Vlissingen.

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.25 Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo.

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Bij beoogde ambtelijke afwijking van het welstandsadvies aanvraag voorleggen aan het college.

3.26 Het beslissen op een aanvraag om toestemming tot afwijking van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo.

Adviseur B en C

Directeur

Teamleider

 • 1.

  Binnen het kader van de Woningwet jo Wabo en de Bouwverordening Vlissingen;

Bij beoogde ambtelijke afwijking van het welstandsadvies aanvraag voorleggen aan het college.

3.27 Het intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo.

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.28 Het overdragen van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo.

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Binnen het kader van de Woningwet jo de Wabo en de Bouwverordening Vlissingen.

3.29 Het waarmerken en publiceren van ruimtelijke visies, plannen, besluiten, verordeningen of algemene maatregelen van bestuur, zoals bedoeld in artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening.

Beleidsmedewerker A, B en C

Directeur

Teamleider

Geen.

3.30 Het aangaan van planschadeovereenkomsten ten behoeve van het realiseren van een afwijking van het bestemmingsplan voor een reeds gemandateerde omgevingsvergunning.

Beleidsmedewerker A en B

Projectleider A en B

Directeur

Teamleider

Geen.

3.31 Het stilleggen van bouw- en sloopwerkzaamheden indien wordt gebouwd of gesloopt in strijd met de bij of krachtens de Woningwet jo de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gegeven voorschriften en zo nodig onder het gelijktijdig opleggen van een herstelsanctie als bedoeld in titel 5.3 Awb.

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Stilleggen van de werkzaamheden moet worden opgevat als een tijdelijke maatregel in afwachting van nadere besluitvorming omtrent het antwoord op de vraag of hetgeen zonder vergunning is gebouwd kan worden gelegaliseerd, moet worden gedoogd, dan wel moet worden afgebroken.

3.32 Het afgeven van een bewijs van melding van het voornemen asbest te slopen c.q. te verwijderen.

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Alleen aan particulieren en mits niet meer dan 35m².

3.33 Het beslissen op aanvragen inzake het bepaalde bij en krachtens de Drank- en Horecawet, de Wet milieubeheer, de Waterwet, de Wet geluidhinder, de Wet op de kansspelen, de Meststoffenwet, de Wet bodembescherming, het Vuurwerkbesluit, het Besluit beheer autowrakken, het Besluit gebruik meststoffen, de IJkwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Algemene plaatselijke verordening, de Afvalstoffenverordening, de Verordening speelautomatenhallen, de Destructieverordening, de Zondagswet, de Geluidmeetdienst, de Marktverordening en de Huisvestingsverordening.

Beleidsmedewerker A, B en C

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.34 Het beslissen op een aanvraag om een woonvergunning en een vergunning tot hergebruik van ontruimde, onbewoonbaar verklaarde woningen of woon­wagens.

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.35 Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet.

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.36 Het beslissen op aanvragen om ontheffingen voor bijzondere transporten.

Beleidsmedewerker B

Directeur

Teamleider

Geen.

3.37 Het indienen van verzoeken, het inbrengen van gegevens en het verstrekken van adviezen met het oog op de uitvoering van milieuwetgeving door andere bestuursorganen.

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Geen.

3.38 Het uitvoeren van het besluit inzake het houden van hinderlijke of schadelijke dieren binnen de bebouwde kom.

Beleidsmedewerker A, B en C

Adviseur A

Medewerker dienstverlening B

Directeur

Teamleider

Binnen het kader van het Uitvoeringsbesluit inzake het houden van hinderlijke of schadelijke dieren binnen de bebouwde kom

3.39 Het tijdelijk in gebruik geven van openbare gemeentegrond voor bouw- en sloopwerkzaamheden.

Adviseur B en C

Medewerker dienstverlening A, B, C, en D

Directeur

Teamleider

Met inachtneming van de Precarioverordening.

 

4.0 DIRECTIE RUIMTE EN SAMENLEVING

Onderwerp van de bevoegdheid

Gemandateerde / ge(vol)machtigde

Bijzondere voorwaarden en/of beperkingen

4.1 Het nemen van besluiten op aanvragen in het kader van het noodfonds mantelzorg.

Beleidsmedewerker A, B, en C

Directeur

Teamleider

Respectievelijk binnen de kaders van de beleidsregels als bedoeld in artikel 37 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlissingen en na een lichte toets door Stichting De Manteling op overbelasting.

4.2 Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen:

4.2.1 Proces van de melding, aanvraag tot beschikking zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

 • 1.

  Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen;

 • 1.

  Mandaat omvat alle besluiten en activiteiten om tot het al dan niet verstrekken van een op het individu toegesneden voorziening te komen.

4.2.2 Aanvraag van op het individu toegesneden voorziening zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

 • 1.

  Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen;

 • 1.

  Mandaat omvat alle besluiten en activiteiten om tot het al dan niet verstrekken van een op het individu toegesneden voorziening te komen.

4.2.3 Dialooggestuurde aanpak van de melding en aanvraag zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen.

4.2.4 Advisering zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen.

4.2.5 Weigeringsgronden zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen.

4.2.6 Maatwerk beschermd wonen zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

 • 1.

  Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen;

 • 1.

  Mandaat omvat alle besluiten en activiteiten om tot het al dan niet verstrekken van een op het individu toegesneden voorziening te komen.

4.2.7 Criteria Persoonsgebonden budget zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen.

4.2.8 Voorwaarden PGB ten behoeve van sociaal netwerk zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen.

4.2.9 Tegengaan oneigenlijk gebruik zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen.

4.2.10 Bijdragen zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

 • 1.

  Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen;

 • 1.

  Toekenning vindt plaats met in achtneming van de door het college van Vlissingen vastgestelde regeling.

4.2.11 Kostprijs zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

 • 1.

  Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen;

 • 1.

  Min in achtneming van het ter zake vastgestelde beleid.

4.2.12 Intrekking en herziening beslissing zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen.

4.2.13 Klachtenregeling WMO zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen.

4.2.14 Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning WMO zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen.

4.2.15 Financiële tegemoetkoming zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

 • 1.

  Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen;

 • 1.

  Met in achtneming van het ter zake vastgestelde beleid.

4.2.16 Waardering mantelzorgers zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen.

4.2.17 Betrekken van ingezetenen bij het beleid zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen.

4.3 Alle uitvoeringshandelingen en voorbereidende handelingen mbt de hierna genoemde op de Wmo gebaseerde artikelen:

2.3.1 t/m 2.3.10

2.4.1 t/m 2.4.3

5.1.1

5.2.1

5.2.4

5.2.9

5.3.2 t/m 5.3.5

6.1

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen;

 

4.4. Alle uitvoeringshandelingen en voorbereidende handelingen mbt de hierna genoemde op de Jeugdwet gebaseerde artikelen:

2.3 t/m 2.5

2.7

6.1.8 t/m 6.1.9

6.1.12

7.1.2.2

7.1.3.2

7.2.1 t/m 7.2.2

7.2.4

7.2.6

7.4.0 t/m 7.4.2

8.1.1

8.1.3 t/m 8.1.6

10.1 t/m 10.4

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

Het wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere toegestaan om aan medewerkers van Porthos ondermandaat te verlenen;

4.5 Het verlenen van ontheffingen op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Directeur Veiligheidsregio Zeeland

Informeren college.

4.6 Het verlenen van een overbrengingsvergunning als bedoeld in de Wet explosieven voor civiel gebruik.

Beleidsmedewerker B

Directeur

Teamleider

Geen.

4.7 Het uitvoeren van het beleid inzake gevaarlijke en hinderlijke honden.

Beleidsmedewerker B

Medewerker dienstverlening B

Directeur

Teamleider

Binnen het kader van de beleidsregel gevaarlijke en hinderlijke honden gemeente Vlissingen.

4.8 Het geven van een bevel zich te verwijderen uit een aangewezen drugsoverlastgebied om zich daar gedurende een tijdsbestek van acht uur niet meer begeven, zulks ter uitvoering van de artikelen die handelen over samenscholing en ongeregeldheden en verzamelingsverbod en gebiedsontzegging.

Politiechef Politieambtenaren, voor zover dienstdoend in die gebieden en volledig geïnstrueerd over het geven van dergelijke bevelen

Registratie bijhouden van degenen aan wie ondermandaat is verleend.

4.9 Het opleggen van een huisverbod op grond van de Wet tijdelijk huisverbod of, in geval van kindermishandeling of ernstige vermoedens daarvan, alvorens daar toe over te gaan overleg te voeren met Bureau Jeugdzorg.

Hulpofficier van justitie

In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden kan het huisverbod mondeling aangezegd worden aan de uit huis te plaatsen persoon.

4.10 Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van het niet naleven aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg.

Hulpofficier van justitie

Bureau Jeugdzorg uitsluitend in geval van kindermishandeling of ernstige vermoedens daarvan.

4.11 Het binnen 24 uur regelen van rechtsbijstand voor de uithuisgeplaatste voor de duur van de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening.

Hulpofficier van justitie

Nadat de uithuisgeplaatste hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven.

4.12 Het ontvangen van justitiële gegevens op grond van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Beleidsmedewerker (Veiligheid)

Proces-coördinator Veiligheidshuis Zeeland

Geen.

4.13 Het doen van een aanbieding tot en het verlenen van een voorkeursrecht of optie op de aankoop van bouw­grond voor woningen of bedrijfsdoeleinden.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening A en B

Projectleider A en B

Directeur

Teamleider

Binnen de grenzen van de Nota Grondbeleid;.

Tot een maximumbedrag van € 300.000;

Verantwoordelijkheid directie Ruimte en Samenleving incl. onderhandelingen en opstellen aankoopakte na besluitvorming door college.

4.14 De verkoop van grond voor woningbouw.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening A en B

Projectleider A en B

Directeur

Teamleider

Binnen de grenzen van de Nota Grondbeleid;

Binnen het op 6 mei 2014 door het college vastgestelde protocol verkoop onroerend goed (578426);

 • 1.

  Tot een maximumbedrag van € 300.000,-.

4.15 De verkoop van grond voor de bouw van bedrijven.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening A en B

Projectleider A en B

Directeur

Teamleider

Binnen de grenzen van de Nota Grondbeleid;

Functie conform het bestemmingsplan en grondprijs is gelijk aan of hoger dan prijs zoals opgenomen in grondexploitatie;

Binnen het op 6 mei 2014 door het college vastgestelde protocol verkoop onroerend goed (578426).

4.16 Het bedingen van kwalitatieve rechten en verplichtingen, erfdienstbaarhe­den, kettingbedin­gen en derdenbedingen, in het kader van transacties als bedoeld onder 4.01, 4.02 en 4.03 Wet op het notarisambt alsmede het vestigen van de beperkte zakelijke rechten van erfpacht en opstal.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Beleidsmedewerker A en B

Projectleider A en B

Medewerker dienstverlening A en B

Directeur

Teamleider

Wanneer die rechten of verplichtingen, bedingen of zakelijke rechten zijn benoemd in de Nota Grondbeleid: binnen de grenzen van de Nota Grondbeleid.

4.17 Het verlenen van toestemming voor de overdracht van gronden met daarop aanwezige opstallen, gelegen binnen het gebied Kenniswerf. 

Beleidsmedewerker A en B

 

Geen.

4.18 Het beslissen over medewerking aan de rectificatie van notariële akten, opgemaakt als uitvloei­sel van transacties als bedoeld in de artikel 4:01, 4:02 en 4:03 Wet op het notarisambt alsme­de tot het medewer­ken aan doorhaling van hypothe­ken en beslagen.

Beleidsmedewerker A en B

Projectleider A en B

Medewerker dienstverlening A en B

Directeur

Teamleider

Geen.

4.19 Het aangaan, opzeggen of ontbinden van huur- en gebruiksovereenkomsten inzake binnen- en buitenaccommodaties en overige gemeentelijke accommodaties.

Medewerker dienstverlening C

Directeur

Teamleider

Geen.

4.20 Het niet aanvaarden van een aanbod tot koop of huur van gemeentelijke grond/gebouw wanneer dit aanbod lager dan 10% onder de getaxeerde waarde bedraagt of meer dan 10% minder bedraagt dan op basis van het aantal vierkante meters marktconforme huursom.

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider PW

Beleidsmedewerker A en B

Medewerker dienstverlening A en B

Directeur

Teamleider

Geen.

4.21 Het verhuren, verpachten of op enigerlei wijze in gebruik geven van onroerende en roerende zaken, jacht- en visrechten daaronder begrepen.

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening A en B

Directeur

Teamleider

Tot een bedrag van maximaal € 5.000,- per object per jaar.

4.22 Het indexeren van huursommen voor binnen- en buitenaccommodaties en overige gemeentelijke accommodaties c.q. gebouwen.

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening A, B en C

Directeur

Teamleider

Volgens in huurovereenkomst overeengekomen indexatie of indexering CBS.

4.23 Het toepassen van de Regeling geldelijke steun woonwagens c.a.

Beleidsmedewerker A, B en C

Directeur

Teamleider

Mits geen afwijkende adviezen zijn uitge­bracht.

4.24 Uitvoering Wet op de archeologische monumentenzorg.

Beleidsarcheoloog Walcherse Archeologische Dienst

Binnen de grenzen van de bestuursovereenkomst tussen de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere op het gebied van archeologische monumentenzorg;

Bevoegd bij diefstal of beschadiging van archeologische vondsten daarvan aangifte te doen bij de politie;

Bij schade dient gevoegd te worden en daarvoor dient een machtiging door de burgemeester te worden verleend.

4.25 Het verstrekken van de subsidie van de minister van OCW voor het herstel en de instandhouding van beschermde monumenten.

Beleidsmedewerker A en B

Directeur

Teamleider

Geen.

4.26 Het verlenen, vaststellen en uitbetalen van geldelijke steun aan eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden voor het treffen van voorzieningen als bedoeld in de Verordening stadsvernieuwing.

Beleidsmedewerker A, B en C

Directeur  

Teamleider

Binnen het door de raad gestelde kader als bedoeld in de Verordening stadsvernieuwing.

4.27 Het vaststellen van een schadevergoeding voor geleden schade als gevolg van weigeren vergunning tot afbreken, wijzigen etc. van een beschermd monument, of als gevolg van de aan de vergunning verbonden voorschriften.

Beleidsmedewerker A en B

Directeur

Teamleider

Geen.

4.28 Het verlenen, vaststellen en uitbetalen van geldelijke steun voor het treffen van voorzieningen aan door de eigenaar bewoonde vooroorlogse woningen of hieraan onlosmakelijk verbonden ruimten als bedoeld in de Verordening stadsvernieuwing.

Beleidsmedewerker A, B en C

Directeur  

Teamleider

Binnen het door de raad gestelde kader als bedoeld in de Verordening stadsvernieuwing.

4.29 Te besluiten op aanvragen op grond van de verordening VROM starterslening Vlissingen.

Beleidsmedewerker A, B en C

Directeur

Teamleider

Uitsluitend bij een positief advies van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN).

4.30 Besluiten op een aanvraag om een voorziening zoals bedoeld in de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Vlissingen.

Beleidsmedewerker A, B en C

Projectleider A, B en C

Directeur

Teamleider

Geen.

4.31 Het informeren van schoolbesturen over en besluiten op een aanvraag om een voorziening in het kader van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlissingen.

Beleidsmedewerker A, B en C

Directeur

Teamleider

Geen.

4.32 Het uitvoeren van de Leerplichtwet 1969.

Beleidsmedewerker A, B en C

Directeur

Teamleider

Geen.

4.33 Het uitvoeren van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Vlissingen.

Beleidsmedewerker A en B

Directeur

Teamleider

M.u.v. toepassing hardheidsclausule uit de verordening.

4.34 Beschikkingen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.

Beleidsmedewerker A, B en C

Directeur  

Teamleider

Binnen kader van het door de raad vastgesteld beleid inzake voor- en vroegschoolse educatie – voorschool – schakelklassen taalbeleid – leerlingen rechtstreeks uit het buitenland e.d.

4.35 De besluitvorming na inspectie door de GGD Zeeland in het kader van de Wet kinderopvang en de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Vlissingen.

Beleidsmedewerker A, B en C

Directeur

Teamleider

Medisch toezicht behoort tot de bevoegdheid van de GGD Zeeland.

4.36 Het zorgdragen voor collectieve preventie op het gebied van volksgezondheid en de uitvoering van de Infectieziektenwet.

Beleidsmedewerker C

Directeur

Teamleider

Voor zover de uitvoering niet ligt op het terrein van de GGD-Zeeland.

4.37 Het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening A en B

Directeur

Teamleider

Uitvoering op basis richtlijnen CROW.

4.38 Het beslissen op aanvragen om vergunningen voor het leggen van kabels en leidingen ten behoeve van een openbaar nutsbedrijf.

Medewerker dienstverlening A en B

Directeur

Teamleider

Geen.

4.39 De bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de Tijdelijke Wet pilot loondispensatie.

Openbaar lichaam Sociale Dienst Walcheren

Besluit college 25 augustus 2010, reg. nr. 376941.

  

 

Bijlage 2 Machtiging procesvertegenwoordiging

 

Naam ambtenaar

Functie

Team

Mw. M. Tange-de Visser

Adviseur (juridisch)

Advies

Mw. E. van der Mark

Mw. A. Bouziani-Akdim

Mw. E. Ruissen

Mw. C. Keijmel-de Visser

W. Arendse

Beleidsmedewerker (personeelszaken en organisatie)

B. van Wingerden

A. Marijs-de Visser

J. van den Heuvel

Adviseur (P&O)

Adviseur (P&O)

Adviseur (P&O)

P.B. Kruit

Adviseur (Horeca)

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

S. Benhaddou

Juridisch medewerker handhaving (functie nog niet opgenomen in het functieboek)

M. Overbeeke

Adviseur (vergunningen)

M. Kavsitli

H. Spruit

Medewerker dienstverlening

K. Luteijn

Adviseur (vergunning en handhaving)

M. Vos

Medewerker dienstverlening

Leefbaarheid

M. Schouw

Beleidsmedewerker (veiligheid)

M. de Wever

G.J. Bommeljé

J. Francke

Beleidsmedewerker (RO)

Fysiek

Mw ing. E. Jasperse

W.J.C. Vael

R. Bakker

Ir. W.C.M. Crusio

Projectleider (RO)

L. Busé

Beleidsmedewerker (milieu)

E. Peters

Beleidsmedewerker (sociaal domein)

Sociaal

W. Louwerse

Beleidsmedewerker (WMO)

D. de Kok

Beleidsmedewerker (Publieks­zaken)

 

Publiekszaken en Subsidies

F. Slough

W. Huige

H. Ozcan

Medewerker dienstverlening (Publiekszaken)

D. Bruinooge

A.J. Kuzee

Taxateur onroerende zaken

Walcheren en Schouwe-Duiveland

A. van der Hart

Juridisch medewerkers

Porthos

W. Isarti

J. Hoogwerf

P.A.H. Brakman Astrid Nieste

Manager Porthos (plaatsvervangend)

Porthos

Y. Goudzwaard-Gorissen

 

 

Bijlage 3 Machtiging privaatrechtelijke rechtshandelingen

 

Naam en voornamen

Geboorteplaats en –datum

1. Ambtenaren der gemeente Vlissingen, te dezer zake woonplaats kiezende aan de Paul Krugerstraat 1 te 4381 LG Vlissingen (Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen)

a. Bart Pouwer

Middelburg, 8 januari 1966

b. Willem Cornelis Maria Crusio

Bergen op Zoom, 16 mei 1953

c. Gerard Jan Cornelis Stevense

Middelburg, 21 januari 1962

d. Alida Lodewiena Kok

Nieuw-Lekkerland, 18 maart 1963

e. Marco Christiaan Herrmann

Alkmaar, 3 oktober 1969

f. Joos Francke

Grijpskerke, 8 oktober 1953

g. Elsje Jasperse

Vlissingen, 6 december 1975

h. Walter Jozef Cijrillus Vael

Vlissingen, 7 maart 1956

i. Ronald Alexander Bakker

Valkenisse, 30 december 1977

j. Willem Bernard van Veelen

Monster, 3 juli 1968

Medewerkers van het notariskantoor Sauer & Oonk, te dezer zake woonplaats kiezende aan de Edisonweg 2a, 4382 NW Vlissingen (Postbus 181, 4380 AD Vlissingen)

a. Cindy Isabella Johanna Pieternella Roosenburg-Boer

Vlissingen, 5 september 1978

b. Sander Francke

Goes, 23 januari 1991

c. Toekimin Tjodikromo

Paramaribo, 8 december 1957

d. Hendrika Maria Elizabeth van der Weele

Wissenkerke, 23 mei 1959

e. Roël Soerinkoemar Kenson

Paramaribo, 27 november 1963

f.  Louissa de Queljoe

Oost- en West-Souburg, 31 augustus 1963

g. Sandrina Alberta de Haze

Goes, 17 maart 1970

h. Willem Flipse

Westkapelle, 21 mei 1956

i.  Harriëtte Soemini Houmes

Vlissingen, 14 juni 1968

j.  Sylvia Antoinet van der Meijden-Meijer

Vlissingen, 12 december 1970

k. Wilhelmina Catharina Lissenburg-de Klerk

Zierikzee, 24 januari 1974

l.  Ilsha Thumann-de Koning

Middelburg, 19 oktober 1978

m. Marieke Wiersum-Kempe

Vlissingen, 19 juli 1992

n. Ilona Davidse

Middelburg 19-12-1968

o. Priscilla Minerva Kersten-Klopmeijer

Vlissingen, 28 november 1988

p. Nadja Dignate Susanne Wolff-de Beer

Vlissingen, 12 september 1988

q. Annelies Rosalie Bruijnzeel-Nouwen

Blaricum, 25 augustus 1980

3. Medewerkers van het notariskantoor Herwig, te dezer zake woonplaats kiezende aan de Coosje Buskenstraat 202 te 4381 LW Vlissingen (Postbus 5096, 4380 KB Vlissingen)

a. Manjeska Schipper

Mariekerke, 3 september 1978

b. Maria Catharina Adriana van Riet-Verhees

Oud-Vossemeer op 18 november 1955

c. Marina Provoost-de Fouw

Oost- en West-Souburg op 25-09-1962

4. Medewerkers van de Notariswinkel (mevrouw mr M.J.P. Heuvelmans) te dezer zake woonplaats kiezende aan de Kanaalstraat 15 te 4388 BJ Oost-Souburg (Postbus 1021 4388 ZG Oost-Souburg)

a. Anneke Elisabeth de Jong-van der Kaaden

Den Helder, 25 februari 1990

b. Adriana Helena van der Horst-Poelman

’s-Heer Arendskerke, 19 augustus 1966

c. Pieternella Tannetje Marina Goedegebure-van der Weele

Goes, 16 december 1969

d. Carmen Carla Annie de Witte

Vlissingen, op 5 december 1990

e. Ilya Bolier

Reimerswaal, op 15 mei 1973

5. Medewerkers van notariskantoor Van Dongen, te dezer zake woonplaats kiezende aan de Dam 37 te 4331 GG Middelburg (Postbus 245, 4330 AE Middelburg)

a. Yvette Maria Regina van Dongen-van der Voort

Heeze, 2 oktober 1976

b. Femke de Nooijer

Vlissingen, 3 december 1977

c. Nathalie Henriëtte Virginie Dijkwel

Vlissingen, 19 januari 1980

d. Annelies Rosanne Christiane Pipelers

Roeselare, 20 november 1981

e. Yvonne van der Vlies

Middelburg, 2 maart 1974

f. Jessica Vermeulen

Goes, 24 april 1992

g. Cynthia Isabelle Krakeel-van der Kraan

Sassenheim 5 maart 1973

h. Evelien Geuze

Veere, 3 mei 1988

6. Medewerkers van De Zeeuwse Alliantie, notarissen te Goes en Middelburg, te dezer zake woonplaats kiezende aan de Wagenaarstraat 1 te 4331 CX Middelburg (Postbus 199, 4330 AD Middelburg) en aan de Frans den Hollanderlaan 10 te 4461 HN Goes (Postbus 14, 4460 AA Goes)

a. Adriaan Lampert

Meliskerke, 25 mei 1958

b. Isabelle Jeannine De Maat-Sinke

Goes, 27-09-1972

 

c. Hubrechtina Peper

Aagtekerke, 25 augustus 1963

d. Bontje van Zweden

Waarde, 24-06-1963

e. Nathalie Joyce Huibregtse

Domburg, 2 augustus 1968

f.  Sandra Jeanette Oosthoek-Willems

Vlissingen, 23 mei 1967

g. Linda Vos-Bouman

Alkmaar, 21-11-1969

h. Evelina Mol

Goes, 16 januari 1984

i. Johanna Dina Eversdijk

Kapelle, 7 juni 1971

j. Esther van Rooijen

Eindhoven, 30 december 1971

h. Tamara Boelens

Heerenveen, 06-06-1995

i. Mariëlle Ingeborg Astrid Vijge

Eindhoven, 14-04-1969

  

 

Bijlage 4 Machtiging aanvragen informatie uit Justitiële Documentatie

 

op grond van de artikelen 9 t/m 13 van de Wet justitiële gegevens

Naam ambtenaar

Informatie ten behoeve van

a. A. van Leiden

Alle doelen