Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening basisregistratie personen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
dinsdag 20 november 2018

Verordening basisregistratie personen

 

De raad der gemeente Vlissingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2014;

 

gelet op de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de ‘Verordening basisregistratie personen’:

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Vlissingen;

 

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Vlissingen en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Vlissingen was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Vlissingen gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Vlissingen (Verordening BRP).

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Vlissingen, gehouden op 24 april 2014.

de griffier, de voorzitter,

mevrouw F. Vermeulen mevrouw A.M. Demmers - van der Geest