Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Scheldekwartier, Ketelmakerij, omgevingsvergunning bouwen 86 woningen en Wet Geluidhinder

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 24 oktober 2018

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Scheldekwartier, Ketelmakerij, omgevingsvergunning bouwen 86 woningen en Wet Geluidhinder

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Vlissingen maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat voor een ieder ter inzage liggen:

 • 1.

  het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 oktober 2018 vastgestelde bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Ketelmakerij’;

 • 2.

  de door burgemeester en wethouders op 12 oktober 2018 verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 86 woningen behorend tot het project Ketelmakerij;

 • 3.

  het besluit van burgemeester en wethouder van 12 oktober 2018 over te gaan tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder voor het project Ketelmakerij, kadastraal bekend Vlissingen, sectie C nummers 2053 (ged.), 2054 (ged.), 2055 (ged.) en 2056 (ged.).

 

Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Ketelmakerij’ heeft de raad besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. Tevens is de Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, van toepassing verklaard op het bestemmingsplan. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter visie heeft gelegen, de verbeelding gewijzigd voor wat betreft de ligging van de regionale waterkering. Daarnaast wordt bijlage 17 ‘Onderbouwing behoefte Ketelmakerij’ van de toelichting aangevuld.

 

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken woningbouw mogelijk op het perceel omsloten door De Willem Ruysstraat, de Helling, Jan Weugkade, Het Dok en de Machinefabriek. De woningbouw maakt deel uit van de herontwikkeling van het Scheldekwartier. Het bestemmingsplan maakt maximaal 86 woningen mogelijk. De omgevingsvergunning bouwen heeft betrekking op de bouw van deze 86 woningen, bestaande uit 60 grondgebonden woningen en 26 appartementen. Ten behoeve van de realisatie van de woningbouw zijn hogere waarden vastgesteld i.g. artikel 110a van de Wet Geluidhinder.

 

Deze samenhangende besluiten zijn genomen op grond van en met inachtneming van de coördinatieregeling ingevolge Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunning bouwen) voor de hiervoor genoemde ontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid. De voorbereiding van het besluit hogere waarden heeft ingevolge de Wet Geluidhinder gecoördineerd plaatsgevonden.

 

Voor een ieder liggen de volgende besluiten ter inzage vanaf 26 oktober 2018 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (t/m 6 december 2018) in het stadhuis van Vlissingen.

 

 • 1.

  Het bestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en het toepassing geven aan de Crisis- en herstelwet;

 • 2.

  de omgevingsvergunning bouwen;

 • 3.

  het besluit hogere waarden ingevolge de Wet Geluidhinder.

 

De stukken zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (‘bestemmingsplan of beheersverordening inzien’, vervolgens ‘plannen in procedure’ en dan ‘vastgestelde bestemmingsplannen’). Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPSN06-VG01. De bij het bestemmingsplan behorende stukken, het besluit met betrekking tot de omgevingsvergunning bouwen en het besluit hogere waarden zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning bouwen en het besluit hogere waarden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Met ingang van 26 oktober 2018 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 6 december 2018) beroep worden ingesteld tegen de gecoördineerde besluiten. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te ’s Gravenhage door:

 

a. een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

b. een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning of het ontwerpbesluit hogere waarden bij burgemeester en wethouders heeft ingediend;

c. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen de ontwerp-omgevingsvergunning of het ontwerpbesluit hogere waarden;

d. een belanghebbende die zijn beroep richt op de bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen, dan wel tegen de eventuele wijziging van de beschikking.

 

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 7 december 2018. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning bouwen en het besluit hogere waarden. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vlissingen, 24 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris