Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Noodverordening verbod van Drones

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
vrijdag 3 augustus 2018

Noodverordening verbod van Drones

De burgemeester van Vlissingen,

Overwegende

 • dat op 15 augustus 2018 het evenement Rescue Vlissingen zal worden gehouden;

 • dat het evenementengebied zich bevindt op de Boulevard Evertsen, Boulevard Bankert (ook kruising met Coosje Buskenstraat), de Glooiing, het Badstrand, de Westerschelde, het Nollehoofd en het parkeerterrein aan de Kenau Hasselaarstraat in Vlissingen;

 • dat bij het evenement 40.000 gelijktijdige bezoekers worden verwacht;

 • dat bij het evenement luchtvaartvertoningen, vaarbewegingen en vertoningen op het land worden gedemonstreerd;

 • dat bij het bijeenkomen van zoveel bezoekers in combinatie met bovengenoemde vertoningen voor de veiligheid van de bezoekers passende maatregelen noodzakelijk zijn;

 • dat daarom enige tijdelijke maatregelen, die met gebruikmaking van de bestaande wetgeving niet, of niet op deze wijze kunnen worden getroffen, en die in het belang van de openbare orde en het beperken van gevaar noodzakelijk zijn, moeten worden getroffen;

 • dat zonder maatregelen ernstige wanordelijkheden kunnen ontstaan;

 • dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen, levende have en/of goederen algemeen verbindende voorschriften te geven.

 

Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  kaart: de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart van het aangewezen gebied (bijlage 1);

 • b.

  drone: een vliegend of anderszins zich voortbewegend of voorbewogen en/of hangend of zwevend voorwerp, al dan niet voorzien van een camera, zonder piloot aan boord.

 

 

 

 

Artikel 1a Reikwijdte

Deze verordening geldt voor het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Vlissingen, zoals dat omlijnd is aangegeven op de, bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart van het aangewezengebied (bijlage 1).

Artikel 2 Verbod van drones

 • 1.

  Het is verboden om op woensdag 15 augustus 2018 vanaf 11:00 uur tot 19:00 uur in het in bijlage 1 aangewezen gebied op enigerlei wijze een drone in de lucht (het luchtruim) te brengen en/of te houden.

 • 2.

  Het is verboden om op woensdag 15 augustus 2018 vanaf 11:00 uur tot 19:00 uur in het in bijlage 1 aangewezen gebied op enigerlei wijze een drone voor handen te hebben en/of feitelijk in bezit te houden. Dit verbod geldt eveneens binnen een afstand van 100 meter van de grens van voornoemd gebied voor het voor handen of in bezit houden van een drone tijdens het zich kennelijk begeven in de richting van dit gebied.

 • 3.

  De in de leden 1 en 2 bepaalde verboden gelden niet voor de politie en de overheidsdiensten die met de bewaking en/of veiligheid van de bezoekers van het evenement zijn belast.

Artikel 3 Aanwijzingen politie

Alle aanwijzingen door de politie gegeven, in het kader van de naleving van het bepaalde in deze verordening of in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen, levende have en/of goederen, dienen stipt te worden nagekomen

Artikel 4 Toezicht op naleving

Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast:

Ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van strafvordering;

De door de burgemeester aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 142, eerste lid onder a, van het Wetboek van Strafvordering;

De door de burgemeester aangewezen toezichthouders.

Artikel 5 Strafbepaling

Het overtreden van enige bepaling van deze verordening wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie conform artikel 443 Wetboek van Strafrecht.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op woensdag 15 augustus 2018 om 11:00 uur tot en met 15 augustus 2018 om 19:00 uur of vervalt op het moment dat door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat het gebied weer is opengesteld.

 

 

 

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Noodverordening verbod van drones

 

 • Deze verordening is vastgesteld op 9 juli 2018. De verordening wordt ter kennis gebracht van c.q. bekrachtigd door de gemeenteraad op 13 september 2018.

 • De verordening is vooraf ter toetsing aan de commissaris van de Koning gezonden.

 • De verordening is ter kennis gebracht van de Commissaris van de Koning in de Provincie Zeeland op 2 juli 2018.

 • De verordening is ter kennis gebracht van de Officier van Justitie van het Arrondissementsparket Zeeland - West Brabant op 2 juli 2018.

 • De verordening is gepubliceerd in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen op 3 augustus 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlissingen, 9 juli 2018.

De burgemeester van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar