Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2018

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 27 juni 2018





Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen

 

overwegende:

dat het college op grond van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2017 (hierna: de verordening) gebieden kan aanwijzen waar aanvragen voor splitsingsvergunningen en omzettingsvergunningen worden geweigerd met het oog op een geordend woon- en leefmilieu;

dat vanuit de diverse bewonersbijeenkomsten met de bewoners uit het gebied, zoals aangegeven in bijlage 1 (hierna: het gebied), signalen en concrete meldingen komen dat er sprake is van een verstoring van een geordend woon- en leefmilieu en dat dit mede wordt veroorzaakt door de concentratie en vermenging van kamerbewoning en de bewoning van gesplitste woonruimten in het gebied;

dat het quotum genoemd in artikel 6, tweede lid, sub c, van de verordening wat betreft het aantal kamerverhuurpanden vrijwel is bereikt en dat blijkens de signalen van de bewoners de toename van gesplitste woningen de verstoring van een geordend woon- en leefmilieu doet toenemen;

dat uit binnengekomen meldingen en klachten bij de gemeente en de politie vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat vergunningverlening in het gebied, naast andere problemen in het gebied, mede zou leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in het gebied;

dat het uitoefenen van voornoemde bevoegdheid in het gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid in het aangewezen gebied.

 

 

gelet op het bepaalde in artikel 6, tweede lid sub b, van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2017;

 

B E S L U I T :

 

Artikel 1 Aanwijzing

Voor het op de bijgevoegde kaart aangewezen gebied vast te stellen dat iedere aanvraag om een splitsings- en/of omzettingsvergunning wordt geweigerd, omdat vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat vergunningverlening zou leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in het aangewezen gebied waarop de aanvraag betrekking heeft

 

Artikel 2 Uitzondering

Voor panden waarvan ondubbelzinnig vaststaat dat zij na de inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2013 zijn gesplitst, maar nog niet in het bezit zijn van een splitsingsvergunning, gelden de criteria van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2017.

 

Artikel 3 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen in dit besluit afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat dit besluit beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4 Overgangsbepaling

Lopende procedures, waarop ten tijde van de inwerkingtreding van deze nadere regels nog niet is beslist, worden afgehandeld conform het voordien geldende recht.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2018’ en treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen

 

de secretaris,

de burgemeester,

 

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar

Aldus vastgesteld op 12 juni 2018

burgemeester en wethouders van Vlissingen,