Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. 21 woningen en 33 appartementen op de Broederbandlocatie (langs de Van Dishoeckstraat) te Vlissingen (uitgebreide procedure)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 13 juni 2018

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. 21 woningen en 33 appartementen op de Broederbandlocatie (langs de Van Dishoeckstraat) te Vlissingen (uitgebreide procedure)

Logo Vlissingen

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij, op grond van artikel 2:12, lid 1, onder a, sub 3˚, en artikel 3:10, lid 1, sub a, van de Wabo, jo. Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn vergunning te verlenen voor het ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van het door Van den Bruele vastgoed bv te realiseren project met 21 grondgebonden woningen en 33 appartementen op de Broederbandlocatie. De projectlocatie wordt begrensd door de Van Dishoeckstraat, de (verlengde) Singel en de Verkuijl Quakkelaarstraat.

 

De aanvraag met bijbehorende schetstekeningen, de ontwerpbeschikking en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 14 juni 2018 gedurende zes weken (dus t/m 25 juli 2018) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook donderdagavond tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 01180-487339 of e-mail whuige@vlissingen.nl). De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN t.a.v het Team Fysiek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr. W. Huige.

 

Wij wijzen u erop, dat alleen beroep tegen de definitieve beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende is.

Crisis- en herstelwet 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

 

Vlissingen, 13 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris