Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bestemmingsplan ‘Claverveld, eerste fase’ en omgevingsvergunning bouw 2 woningen Jacoba van Beierenweg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 13 juni 2018

Bestemmingsplan ‘Claverveld, eerste fase’ en omgevingsvergunning bouw 2 woningen Jacoba van Beierenweg

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Vlissingen maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat voor een ieder ter inzage liggen:

  • 1.

    het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 mei 2018 vastgestelde bestemmingsplan ‘Claverveld, eerste fase’;

  • 2.

    de door burgemeester en wethouders op 7 juni 2018 verleende omgevingsvergunning bouwen van 2 woningen aan de Jacoba van Beierenweg.

Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Claverveld, eerste fase’ heeft de raad besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. Tevens is de Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, van toepassing verklaard op het bestemmingsplan. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp.

 

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de eerste fase van de nieuwbouwwijk Claverveld mogelijk en voorziet onder meer in de realisatie van maximaal 95 nieuwbouwwoningen, de aanleg van een wijkontsluitingsweg en andere bij de wijk behorende voorzieningen.

 

De omgevingsvergunning maakt de bouw van twee twee-onder-een-kapwoningen mogelijk op de percelen kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie S, nummers 1303 en 1304. Voorheen maakte deze locatie onderdeel uit van het perceel plaatselijk bekend Jacoba van Beierenweg 46 te Vlissingen en is gelegen in de eerste fase van de woonwijk Claverveld.

 

Deze samenhangende besluiten zijn genomen op grond van en met inachtneming van de coördinatieregeling ingevolge Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunning bouwen) voor de hiervoor genoemde ontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

Tevens wordt de Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, van toepassing verklaard op het bestemmingsplan.

 

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en het toepassing geven aan de Crisis- en herstelwet én de omgevingsvergunning bouwen liggen voor een ieder ter inzage vanaf 14 juni 2018 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (t/m 25 juli 2018) in het stadhuis van Vlissingen. De stukken zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (‘bestemmingsplan of beheersverordening inzien’, vervolgens ‘plannen in procedure’ en dan ‘vastgestelde bestemmingsplannen’). Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPCV01-VG01. De stukken behorend bij het bestemmingsplan én de omgevingsvergunning bouwen zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning bouwen voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Met ingang van 14 juni 2018 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 25 juli 2018 beroep worden ingesteld tegen de gecoördineerde besluiten. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s Gravenhage door:

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend; - een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders heeft ingediend; - een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 26 juli 2018. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning bouwen. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vlissingen, 13 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester, mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris