Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, KETELMAKERIJ, ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BOUWEN 86 WONINGEN EN WET GELUIDHINDER

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 13 juni 2018

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, KETELMAKERIJ, ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BOUWEN 86 WONINGEN EN WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), en artikel 110c van de Wet Geluidhinder bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

- het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Ketelmakerij’;

- het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen van 86 woningen behorend tot het project Ketelmakerij.

- het ontwerpbesluit over te gaan tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder voor het project Ketelmakerij, kadastraal bekend Vlissingen, sectie C nummers 2053 (ged.), 2054 (ged.), 2055 (ged.) en 2056 (ged.).

 

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken woningbouw mogelijk op het perceel omsloten door De Willem Ruysstraat, de Helling, Jan Weugkade en Machinefabriek. De woningbouw maakt deel uit van de herontwikkeling van het Scheldekwartier. Het ontwerpbestemmingsplan maakt maximaal 86 woningen mogelijk. De ontwerp-omgevingsvergunning bouwen heeft betrekking op de bouw van deze 86 woningen, bestaande uit 60 grondgebonden woningen en 26 appartementen. Ten behoeve van de realisatie van de woningbouw dienen hogere waarden te worden vastgesteld i.g. artikel 110a van de Wet Geluidhinder.

 

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 14 februari 2017 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunning bouwen) voor de hiervoor genoemde woningbouwontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

Tevens wordt de Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, van toepassing verklaard op het bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 110c van de Wet Geluidhinder wordt het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en tot het van toepassing verklaren van de Crisis- en herstelwet, de ontwerp-omgevingsvergunning bouwen met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden liggen voor een ieder ter inzage vanaf 14 juni 2018 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 25 juli 2018) in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.

 

De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (‘bestemmingsplan of beheersverordening inzien’, vervolgens ‘plannen in procedure’ en dan ‘ontwerpbestemmingsplannen’). Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPSN06-ON01. De stukken behorend bij het ontwerpbestemmingsplan zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) en Staatscourant via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan en bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen en ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevr. E. Jasperse. Zij is telefonisch bereikbaar onder nr. 0118.487367 en per e-mailadres ejasperse@vlissingen.nl.

 

Vlissingen, 14 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris