Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Rammekensweg 5

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 18 april 2018

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Rammekensweg 5

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Rammekensweg 5’ ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een verbeelding en toelichting met bijlagen. Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het wijzigen c.q. aanvullen van de bestemming ‘Wonen – voormalig agrarisch bedrijf’ van de cultuurhistorisch waardevolle schuur op het perceel Rammekensweg 5 met een bouwvlak, zodat de realisatie van een woning in de schuur mogelijk is.

Het ontwerp-wijzigingsplan en het ontwerp-besluit tot vaststelling liggen vanaf 19 april 2018 gedurende zes weken (t/m 30 mei 2018) voor een ieder ter inzage in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen. Daarnaast zijn de bovengenoemde stukken te raadplegen op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (onder ‘plannen in procedure’, rubriek ‘ontwerp-bestemmingsplannen’).

Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u vooraf een afspraak maken met dhr. J. Francke, tel. 0118.487282.

Vlissingen, 18 april 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

drs.mr.ing. M. van Vliet, secretaris,

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester