Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERP PROJECTOMGEVINGSVERGUNNING TEN BEHOEVE VAN VESTIGING ØRSTED WIND POWER NETHERLANDS B.V. EN ONTWERP VERGUNNINGEN (gecoördineerde procedure) AAN DE BUITENHAVEN – WESTERHAVENWEG IN VLISSINGEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 4 april 2018

ONTWERP PROJECTOMGEVINGSVERGUNNING TEN BEHOEVE VAN VESTIGING ØRSTED WIND POWER NETHERLANDS B.V. EN ONTWERP VERGUNNINGEN (gecoördineerde procedure) AAN DE BUITENHAVEN – WESTERHAVENWEG IN VLISSINGEN

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de ontwerp-projectomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de ontwerp- vergunningen met de daarbij behorende stukken met ingang van 5 april 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen.

Planbeschrijving

N.V. Zeeland Seaports heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van de vestiging van Ørsted Wind Power Netherlands B.V. aan de Westerhavenweg in Vlissingen. De aanvraag is in strijd met de ter plaatse geldende beheersverordening ‘Buitenhaven’. De beheersverordening kent geen afwijkingsmogelijkheden. Het project bestaat uit vier onderdelen, te weten een afmeerfaciliteit, een staalconstructie ten behoeve van de kruising met de aanwezige waterkering en een kadeconstructie incl. twee drijvende pontons, een gebouw met parkeerplaatsen en een verlegging van de wegen. Alleen het gebouw en de kruising met de waterkering zijn in strijd met de beheersverordening; de afmeerfaciliteit, de parkeerplaatsen, de steigers en de verlegging van de weg zijn toegelaten.

Coördinatieregeling

De artikelen 3.30 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ maken het mogelijk om de vereiste vergunningen voor de realisatie van het plan gelijk op te laten lopen met de procedure voor de projectomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) om af te wijken van de ter plaatse geldende beheersverordening ‘Buitenhaven’.

De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Dit betekent, dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het verlenen van de projectomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wabo om af te wijken van de ter plaatse geldende beheersverordening ‘Buitenhaven’ wordt, met toepassing van de door de gemeenteraad op 1 maart 2018 afgegeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6:5 van het Besluit omgevingsrecht, genomen door het college van burgemeester en wethouders. De overige besluiten worden genomen door het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen (de watervergunning), de RUD Zeeland, namens Gedeputeerde Staten van Zeeland (de ontgrondingsvergunning) en burgemeester en wethouders van Vlissingen (de omgevingsvergunningen bouwen en de vergunning aanleggen en veranderen weg).

De coördinatie heeft betrekking op de volgende ontwerp besluiten op basis van de daarvoor ingediende aanvragen:

 • 1.

  de ontwerp-projectomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wabo (aanvraag N.V. Zeeland Seaports);

 • 2.

  de ontwerp-omgevingsvergunningen bouwen als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub a, van de Wabo (aanvraag Ørsted t.b.v. het bedrijfsgebouw en aanvraag N.V. Zeeland Seaports t.b.v. kruising waterkering, kadeconstructie incl. twee pontons);

 • 3.

  de ontwerp-watervergunning als bedoeld in artikel 4.1, leden 5 en 6 van de Keur Waterschap Scheldestromen 2012 (aanvraag N.V. Zeeland Seaports);

 • 4.

  de ontwerp-ontgrondingsvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet (aanvraag N.V. Zeeland Seaports);

 • 5.

  de ontwerp-vergunning voor het aanleggen en veranderen van een weg als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (aanvraag N.V. Zeeland Seaports).

Inzagetermijn

Vanaf 5 april 2018 t/m 16 mei 2018 liggen de onder 1 t/m 5 genoemde ontwerp-vergunningen met bijbehorende stukken gelijktijdig ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis gedurende de openingstijden van het stadhuis. Tevens zijn alle stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bekendmakingen. De ontwerp-watervergunning ligt ook ter inzage op het kantoor van het Waterschap Scheldestromen.

Zienswijzen

Op grond van artikel 3.26, lid 1, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht kunnen in het kader van de voorbereiding van de gecoördineerde besluiten door een ieder tijdens de genoemde termijn van zes weken zienswijzen naar voren worden gebracht bij het coördinerend bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN. Zienswijzen worden per besluit door het bevoegde bestuursorgaan behandeld. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Dhr. J. Francke of Dhr. A. Bos. Zij zijn telefonisch bereikbaar onder nr. 0118.487282 resp. 0118.487240 en per e-mailadres: jfrancke@vlissingen.nl resp. abos@vlissingen.nl.

Vlissingen, 4 april 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

Mr.drs.ing. M. van Vliet, secretaris