Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN CLAVERVELD, EERSTE FASE ENONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BOUW2 WONINGEN JACOBA VAN BEIERENWEG

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 21 februari 2018

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN CLAVERVELD, EERSTE FASE ENONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BOUW2 WONINGEN JACOBA VAN BEIERENWEG

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

  • -

    het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Claverveld, eerste fase’;

  • -

    het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen van 2 woningen aan de Jacoba van Beierenweg.

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de eerste fase van de nieuwbouwwijk Claverveld mogelijk en voorziet onder meer in de realisatie van maximaal 95 nieuwbouwwoningen, de aanleg van een wijkontsluitingsweg en andere bij de wijk behorende voorzieningen.

De toekomstige woonwijk Claverveld is globaal gelegen tussen de Vrijburgstraat, de bebouwde kom van West-Souburg en de Jacoba van Beierenweg. De eerste fase heeft globaal betrekking op de westelijke helft van deze locatie. Op een later moment zal de tweede fase van de wijk Claverveld in procedure worden gebracht en worden ontwikkeld.

De omgevingsvergunning maakt de bouw van twee twee-onder-een-kapwoningen mogelijk op de percelen kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie S, nummers 1303 en 1304. Voorheen maakte deze locatie onderdeel uit van het perceel plaatselijk bekend Jacoba van Beierenweg 46 te Vlissingen en is gelegen in de eerste fase van de woonwijk Claverveld.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunning bouwen) voor de hiervoor genoemde woningbouwontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

Tevens wordt de Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, van toepassing verklaard op het bestemmingsplan.

Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het ontwerp-besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en tot het van toepassing verklaren van de Crisis- en herstelwet én de ontwerp-omgevingsvergunning bouwen liggen voor een ieder ter inzage vanaf 22 februari 2018 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 4 april 2018) in het stadhuis van Vlissingen.

De stukken van het ontwerp-bestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (‘bestemmingsplan of beheersverordening inzien’, vervolgens ‘plannen in procedure’ en dan ‘ontwerp-bestemmingsplannen’). Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPCV01-ON01.

De stukken behorend bij het ontwerp-bestemmingsplan én de ontwerp-omgevingsvergunning bouwen zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan en bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer R.A. Bakker. Hij is telefonisch bereikbaar onder nr. 0118-487165 en per e-mailadres rbakker@vlissingen.nl.

Vlissingen, 21 februari 2018,

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

drs. A.R.B. van de Tillaar, burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris.