Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wijzigingsplan ‘Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 3e planherziening – CPO De Kempenaerstraat’ en omgevingsvergunning ‘bouwen 8 patiowoningen hoek De Savornin Lohmanlaan / De Kempenaerstraat’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 31 januari 2018

Wijzigingsplan ‘Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 3e planherziening – CPO De Kempenaerstraat’ en omgevingsvergunning ‘bouwen 8 patiowoningen hoek De Savornin Lohmanlaan / De Kempenaerstraat’

 

Burgemeester en wethouders van Gemeente Vlissingen maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat voor een ieder ter inzage liggen:

 • -

  het door burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 23 januari 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Paauwenburg-Groot-Lammerenburg, 3e planwijziging – CPO De Kempenaerstraat’;

 • -

  de door burgemeester en wethouders op 25 januari 2018 verleende omgevingsvergunning ‘bouwen 8 patiowoningen hoek De Savornin Lohmanlaan / De Kempenaerstraat’.

 

Gelijktijdig met de vaststelling van het wijzigingsplan ‘Paauwenburg-Groot-Lammerenburg, 3e planwijziging – CPO De Kempenaerstraat’ heeft het college besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp. De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 •  

 • 1.

  Aanpassing van de toelichting:

  • a.

   In paragraaf 1.1 zijn bij het onderwerp over de Ladder voor duurzame verstedelijking de recent vastgelegde woningbouwafspraken nader vermeld.

  • b.

   Daar waar ‘projectgebied’ stond weergegeven is dit vervangen door ‘plangebied’.

  • c.

   In paragraaf 4.5 (Archeologie) is nader vermeld dat de archeologische dubbelbestemming voor het westelijk deel van het plangebied kan komen te vervallen. Na opgraving geldt dit ook voor het oostelijk deel.

 • 2.

  Aanpassing van de verbeelding: Op een gedeelte van de verbeelding is de archeologische dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie-3’ opgenomen.

 • 3.

  Naar aanleiding van de zienswijzen van omwonenden is een aanvullende notitie opgesteld en heeft een aanvullende bomeninspectie plaatsgevonden met betrekking tot de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied. De aanvullende notitie en de resultaten van de bomeninspectie zijn toegevoegd als respectievelijk bijlage 5 en 6 bij de toelichting. Tevens is paragraaf 4.10.2 van de Toelichting aangevuld met de conclusies uit de aanvullende notitie en de resultaten van de bomeninspectie.

 

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning maken woningbouw mogelijk op het perceel op de hoek van De Savornin Lohmanlaan en De Kempenaerstraat. Het wijzigingsplan maakt maximaal 8 woningen mogelijk. De omgevingsvergunning ‘bouwen’ heeft betrekking op de bouw van deze 8 woningen.

 

Deze samenhangende besluiten zijn genomen op grond van en met inachtneming van de coördinatieregeling ingevolge Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning ‘bouwen’ tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 23 mei 2017 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (wijzigingsplan en omgevingsvergunning ‘bouwen’) voor de hiervoor genoemde ontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

Inzage

 

Het wijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het besluit tot het gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan én de omgevingsvergunning ‘bouwen’ liggen voor een ieder ter inzage vanaf 1 februari 2018 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (t/m 14 maart 2018) in het stadhuis van Vlissingen. De stukken zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (‘bestemmingsplan of beheersverordening inzien’, vervolgens ‘plannen in procedure’ en dan ‘vastgestelde bestemmingsplannen’). Tevens is het wijzigingsplan te raadplegen via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.WPPG03-VG01. De stukken behorend bij het wijzigingsplan én de omgevingsvergunning ‘bouwen’ zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning ‘bouwen’ voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Met ingang van 1 februari 2018 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 14 maart 2018) beroep worden ingesteld tegen de gecoördineerde besluiten. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s Gravenhage door:

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders heeft ingediend;

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders heeft ingediend;

- een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht;

- een ieder tegen de wijzigingen die het college bij de vaststelling van het wijzigingsplan heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan.

 

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 15 maart 2018. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning ‘bouwen’. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vlissingen, 31 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris