Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERP BESCHIKKING

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 28 juni 2017
Postcode en huisnummer:
4389

ONTWERP BESCHIKKING

Logo Vlissingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( Wabo )

Bouwen en inrichten terrein tot camping Kortenswegje 2

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij op grond van artikel 2:12, lid 1, onder a, sub 3˚, en artikel 3:10, lid 1, sub a, van de Wabo, jo. afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn vergunning te verlenen voor het inrichten van een terrein, sectie G-1236 aan het Kortenswegje 2 te Ritthem, tot naturistencamping. De ontwerp vergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • -

    bouwen; kantine, barcontainer, keukencontainer, voorraadcontainer, kantoorcontainer en jeugdhonkcontainer, douche- en toiletcontainer;

  • -

    handelen in strijd met het bestemmingsplan “Buitengebied”;

  • -

    uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden; aanleggen van verhardingen, parkeerplaatsen, 5 camperplaatsen en 40 campingplaatsen, verwijderen en frezen alsmede aanleggen van beplanting, het aanleggen van ondergrondse infrastructuur en het doen van grond- en drainagewerkzaamheden voor de inrichting en aanleg van de camping;

Het ontwerp van de omgevingsvergunning ligt, met de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en onderzoeksrapporten, van 29 juni 2017 t/m 9 augustus 2017 voor een ieder ter inzage.

Inhoud

In verband met de realisering van een marinierskazerne aan de Buitenhaven te Vlissingen moet de bestaande camping aan de Fort de Ruijterweg van de naturistenvereniging Zeelandia verwijderd worden. Een nieuwe locatie is gevonden ca. 1500 meter oostwaarts in het bosgebied aan het Kortenswegje 2 te Ritthem. Dit 1.3 hectare groot terrein wordt opnieuw ingericht met 40 kampeerplaatsen en een aantal gebouwen welke deel uitmaken van de camping.

Inzage

U kunt het ontwerp via de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bekendmakingen raadplegen. Daarnaast ligt het ontwerp besluit samen met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis te Vlissingen gedurende de openingstijden. Het is mogelijk dat de gemeente tijdens de termijn van terinzagelegging nog aanvullende relevante stukken en gegevens over het plan ter inzage legt.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV te Vlissingen onder vermelding van “camping Kortenswegje 2”. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u een afspraak te maken met de afdeling Publiekszaken, de heer W. Huige.

Tegen de definitieve beschikking kan door een belanghebbende slechts beroep worden ingediend, indien een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

Vlissingen, 28 juni 2017.

burgemeester en wethouders van Vlissingen

de secretaris, burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar