Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Dokbrug’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 17 mei 2017
Postcode en huisnummer:
4381

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Dokbrug’

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo. Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat vanaf 18 mei 2017 voor een ieder gedurende zes weken (t/m 28 juni 2017) in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen, ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Dokbrug’.

 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de verlegging van de Koningsweg en de Dokbrug in het Scheldekwartier. Het nieuwe tracé van de Koningsweg loopt vanaf de Willem Ruysstraat tot aan de huidige Koningsweg aan de zuidkant van het Dok. Het tracé ligt tussen de Machinefabriek en de Timmerfabriek. De nieuwe positie van de brug komt ca. 50 meter westelijker over het Dok te liggen dan in de huidige situatie. De verlegging van de Koningsweg en de Dokbrug is conform de vastgestelde Visie Scheldekwartier Vlissingen.

 

 

Deze publicatie en het ontwerpraadsbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een exploitatieplan zijn digitaal raadpleegbaar via het webadres van de gemeente www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘ontwerpbestemmingsplannen’). De digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de wettelijk verplicht gestelde website via de link www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0718.BPSN05-ON01.

 

 

Ter inzage liggen:

- De papieren versie van het ontwerp van het bestemmingsplan (toelichting met bijlagen, regels met bijlage en verbeelding);

- het ontwerp-raadsbesluit tot het vaststellen van dit bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een exploitatieplan.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder zijn zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan en over het ontwerp-raadsbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met dhr. W. Huige, tel. 0118-487339 of via whuige@vlissingen.nl.

Vlissingen, 17 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet