Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VERKEERSBESLUIT GEMEENTE VLISSINGEN – 30km zones Paauwenburg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
dinsdag 9 september 2014

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten uitvoering te geven aan het plan ‘duurzaam veilig Paauwenburg’. In dit plan wordt uitvoering gegeven aan de volgende verkeersmaatregelen:

De gemeente is wegbeheerder van alle wegen binnen de bebouwde kom. De gemeente is verplicht om de weg dusdanig in te richten (fysiek en met bebording) dat de weggebruiker hier veilig over heen kan rijden en dat de bestuurder begrijpt welk verkeersgedrag van hem/haar gevraagd wordt. In het GVVP is een wegencategoriseringsplan opgenomen, waarin gebiedsontsluitingswegen (GOW), met een snelheidsregime van 50km per uur, en erftoegangswegen (ETW), met een snelheidsregime van 30km per uur, worden onderscheiden. GOW hebben een verkeersfunctie; verkeer moet vlot en veilig kunnen doorstromen. ETW hebben een verblijfsfunctie, waar snel verkeer zich mengt met kwetsbare verkeersdeelnemers. Verblijven staat hier centraal en het (snel) verkeer is te gast.

In de praktijk is de wegencategorisering, zoals benoemd in het GVVP, nog niet gerealiseerd. De invoering van 30km zones is in heel Vlissingen toegepast, met uitzondering van Paauwenburg. Hierdoor kan het zo zijn dat in een normale woonstraat binnen het verblijfsgebied 50km per uur mag worden gereden. Vanuit de risico’s op het gebied van verkeersveiligheid en de gerelateerde aansprakelijkheid als wegbeheerder, is dit een onwenselijke situatie. Manoeuvres als keren, draaien, het laten in- en uitstappen van passagiers, het laden- en lossen van goederen het oversteken moet veilig kunnen gebeuren. Omdat deze zogenaamde verblijfsfunctie het belangrijkst is, moet de snelheid van het gemotoriseerde verkeer omlaag om toch te voldoen aan de vereiste van homogeniteit van het verkeer. Naast het terugbrengen van de snelheid worden in principe geen andere verkeers-maatregelen zoals fietsstroken of zebrapaden toegepast. De gemeente is dan ook voornemens om duidelijke 30km zones aan te wijzen en fysieke maatregelen te nemen om deze zones te ondersteunen.

Uit het oogpunt van artikel 2, lid 1 onder a (het verzekeren van de veiligheid op de weg) en b (het beschermen van weggebruikers en passagiers) van de WVW 1994 is het gewenst om 30km zones te realiseren in Paauwenburg. De 30km zones worden ingevoerd, met uitzondering van de straten:

De 30km zones worden aangegeven met de borden A0130zb (begin 30km zone) en A0230ze (einde 30km zone).

Omdat binnen de 30km zone al het verkeer van rechts voorrang heeft, dienen alle kruisingen gelijkwaardige kruisingen te zijn. Om deze redenen dient de voorrangssituatie op vier locaties hersteld, namelijk op de kruisingen:

Argumenten voor het invoeren van de 30km zones staan benoemd in het plan ‘Duurzaam Veilig Paauwenburg’.

Een belangrijke kanttekening die bij dit plan moet worden geplaatst, is dat binnen het beschikbare budget ruimte is om alle overgangen 30-50 km per uur duidelijk aan te geven en zo nodig op deze locaties fysieke maatregelen te nemen. Vanwege financiële beperkingen is het echter niet mogelijk om in iedere woonstraat (waar wenselijk) remmers aan te leggen. Echter, door de geplaatste borden ‘30km zone’ dient de weggebruiker zich wel te houden aan het geldende snelheidslimiet, ook al zijn nog niet alle wegen ‘duurzaam veilig’ ingericht.

De komende jaren zal, wanneer wegonderhoud plaatsvindt, gewerkt worden aan aanvullende verkeersremmende maatregelen binnen de wijk.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

Burgemeester en wethouders hebben op deze procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Voorafgaand aan dit verkeersbesluit hebben zij een ontwerp-verkeersbesluit genomen, dat van 15-07-2014 tot en met 26-08-2014 in het gemeentehuis ter inzage heeft gelegen. Belanghebbenden konden gedurende deze periode tegen het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken.

Tegen het verkeersbesluit kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Een beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant tegen het verkeersbesluit kan gedurende zes weken na de dag van deze bekendmaking alleen nog worden ingediend door belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerp verkeersbesluit hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt.

Het beroepschrift richt u aan: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een beroepschrift wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen, stichtingen, B.V.’s)

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

het hoofd van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten

drs. J.H. Mulder

09-09-2014

- Invoering 30km Zone voor alle straten in Paauwenburg, met uitzondering van: ∘ Paauwenburgweg, tussen nummers 1 – 53 ∘ Alexander Gogelweg, tussen nummers 1 – 25 ∘ Troelstraweg, tussen de Alexander Gogelweg en de Van Hoogendorpweg ∘ Van Hoogendorpweg, tussen nummers 28 – 112

- Opheffen voorrangskruising kruising Paauwenburgweg / Chopinlaan

- Opheffen voorrangskruising kruising Paauwenburgweg / Ruys de Berenschotlaan

- Aanpassing voorrangsituatie kruising Alexander Gogelweg / Troelstraweg

- Aanpassing voorrangsituatie kruising Troelstraweg / Van Hoogendorpweg

- Paauwenburgweg, tussen nummers 1 – 53

- Alexander Gogelweg, tussen nummers 1 – 25

- Troelstraweg, tussen de Alexander Gogelweg en de Van Hoogendorpweg

- Van Hoogendorpweg, tussen nummers 28 – 112

- Paauwenburgweg / Chopinlaan

- Paauwenburgweg / Ruys de Berenschotlaan

- Alexander Gogelweg / Troelstraweg

- Troelstraweg / Van Hoogendorpweg