Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2016

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
maandag 20 maart 2017
Postcode en huisnummer:
4381RP 31a

Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2016

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen

overwegende:

 • -

  dat het college op grond van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2015 (hierna: de verordening) gebieden kan aanwijzen waar aanvragen voor splitsingsvergunningen en omzettingsvergunningen worden geweigerd met het oog op een geordend woon- en leefmilieu;

 • -

  dat vanuit de diverse bewonersbijeenkomsten met de bewoners uit het gebied, zoals aangegeven in bijlage 1 (hierna: het gebied), signalen en concrete meldingen komen dat er sprake is van een verstoring van een geordend woon- en leefmilieu en dat dit mede wordt veroorzaakt door de concentratie en vermenging van kamerbewoning en de bewoning van gesplitste woonruimten in het gebied;

 • -

  dat het quotum genoemd in artikel 6, eerste lid, sub c, van de verordening wat betreft het aantal kamerverhuurpanden vrijwel is bereikt en dat blijkens de signalen van de bewoners de toename van gesplitste woningen de verstoring van een geordend woon- en leefmilieu doet toenemen;

 • -

  dat uit binnengekomen meldingen en klachten bij de gemeente en de politie vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat vergunningverlening in het gebied, naast andere problemen in het gebied, mede zou leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in het gebied;

 • -

  dat het uitoefenen van voornoemde bevoegdheid in het gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid in het aangewezen gebied.

 • -

  dat het voorgenomen besluit, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:8, van de Algemene wet bestuursrecht, ter zienswijze is voorgelegd in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen.

gelet op het bepaalde in artikel 5, eerste lid, sub b en artikel 6, eerste lid sub e van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2015;

B E S L U I T :

Artikel 1Aanwijzing

Voor het op de bijgevoegde kaart aangewezen gebied vast te stellen dat iedere aanvraag om een splitsings- en/of omzettingsvergunning wordt geweigerd, omdat vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat vergunningverlening zou leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in het aangewezen gebied waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 2 Uitzondering

Voor panden waarvan ondubbelzinnig vaststaat dat zij na de inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2013 zijn gesplitst, maar nog niet in het bezit zijn van een splitsingsvergunning, gelden de criteria van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2015.

Artikel 3Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen in dit besluit afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat dit besluit beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4 Overgangsbepaling

Lopende procedures, waarop ten tijde van het inwerkingtreding van deze nadere regels nog niet is beslist, worden afgehandeld conform het voordien geldende recht.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2016’ en treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen

Aldus vastgesteld op 13 maart 2017

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris,

de burgemeester,

 

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar

Bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzending daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester van Vlissingen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar.

Voorts kan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zeeland – West Brabant, locatie Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, indien u bezwaar hebt gemaakt, op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U moet dan een afschrift van uw bezwaarschrift bij het verzoekschrift om een voorlopige voorziening overleggen. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.