Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Opheffen eenrichtingsverkeer Antoni Gaudipark

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
dinsdag 5 augustus 2014

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten het eenrichtingsverkeer op het Antoni Gaudipark, op het wegvlak tussen de President Rooseveltlaan en het Pablo Picassoplein op te heffen.

Verschillende bewoners van het Antoni Gaudipark en omgeving hebben navraag gedaan naar de nut en noodzaak van het eenrichtingsverkeer op het Antoni Gaudipark, op het wegvlak tussen de President Rooseveltlaan en het Pablo Picassoplein.

In het originele verkeersplan is de kruising President Rooseveltlaan – Antoni Gaudipark voorzien als een inrit en niet als uitrit. Dit omdat de zichtlijnen, komende uit het Antoni Gaudipark beperkt zijn. De bestuurder moet oprijden tot aan het fietspad om het verkeer van links en rechts te kunnen zien. Om deze reden wordt het verkeer via het Pablo Picassoplein het gebied uit geleid.

Gevolg is wel dat al het bewonersverkeer uit het Antoni Gaudipark het gebied via het Pablo Picassoplein moet verlaten. Op het Pablo Picassoplein zijn veel zwakke verkeersdeelnemers aanwezig. Immers, een verzorgingstehuis en een brede school zijn hier gevestigd.

De situatie is opnieuw afgewogen. Voorgesteld wordt het eenrichtingsverkeer tussen de President Rooseveltlaan en het Pablo Picassoplein op te heffen. Hierdoor kan bewonersverkeer direct via het Antoni Gaudipark het gebied verlaten, zonder via het Pablo Picassoplein te rijden.

Onze inschatting is dat de zichtlijnen voldoende zijn voor een verkeersveilige verkeersafwikkeling op dit kruispunt. Gezien het beperkte aantal verkeersbewegingen op het Antoni Gaudipark verwachten wij hier geen problemen.

Uit het oogpunt van artikel 2, lid 1 onder d van de WVW 1994 (het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer) is het gewenst om het eenrichtingsverkeer op het Antoni Gaudipark, tussen de President Rooseveltlaan en het Pablo Picassoplein, op te heffen. De borden C2 en C3 (eenrichtingsverkeer) zullen worden verwijderd. Het eenrichtingsverkeer op het Pablo Picassoplein blijft wel van kracht.

De kruising Antoni Gaudipark – President Rooseveltlaan is niet heel ruim. De inschatting is echter dat de beperkte zichtlijnen geen risico vormen voor de verkeersveiligheid. Gemotoriseerd verkeer zal langzaam naar de President Rooseveltlaan moeten rijden om vervolgens het fietspad te kruisen en vervolgens af te slaan op de President Rooseveltlaan.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

Burgemeester en wethouders hebben op deze procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Voorafgaand aan dit verkeersbesluit hebben zij een ontwerp-verkeersbesluit genomen, dat van 17-06-2014 tot en met 29-07-2014 in het gemeentehuis ter inzage heeft gelegen. Belanghebbenden konden gedurende deze periode tegen het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken.

Tegen het verkeersbesluit kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Een beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant tegen het verkeersbesluit kan gedurende zes weken na de dag van deze bekendmaking alleen nog worden ingediend door belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerp verkeersbesluit hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt.

Het beroepschrift richt u aan: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een beroepschrift wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen, stichtingen, B.V.’s)

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

het hoofd van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten

drs. J.H. Mulder

05-08-2014