Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VERKEERSBESLUIT GEMEENTE VLISSINGEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
dinsdag 15 juli 2014

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten een 30km zone en een parkeerverbodzone in te stellen in de Strandweg en een gedeelte van de Duinpoortweg.

Naar aanleiding van verschillende meldingen van bewoners uit de Strandweg over foutparkeren door bezoekers en de reconstructie van de Strandweg is de gemeente voornemens een parkeerverbodzone in te stellen in de Strandweg en een gedeelte van de Duinpoortweg.

De Strandweg is gelegen aan de rand van het gebied waar een betaald- en vergunninghouders regime van toepassing is. In deze straat wordt dan ook veelvoudig geparkeerd door bezoekers die niet wensen te betalen. Dit is geen probleem, zolang de voertuigen parkeren zonder het overige verkeer te hinderen. In de huidige situatie wordt echter veelvoudig geparkeerd door met twee wielen op de stoep te staan of half voor een uitrit te parkeren. Zonder parkeerverbodzone is het moeilijk handhaven op foutparkeren. Om deze reden wordt met de reconstructie een aantal vakken aangebracht waar parkeren op een veilige manier kan plaatsvinden en verplicht het parkeerverbod bestuurders om alleen in de vakken te parkeren. Ook de Duinpoortweg, tussen de Strandweg en de Spuikomweg, wordt onderdeel van deze parkeerverbodzone en 30km zone.

Tevens wordt de Strandweg met de reconstructie ingericht als 30km zone, zoals is benoemd in de wegencategorisering in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP).

Uit het oogpunt van artikel 2, lid 1 onder c an de WVW 1994 (het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan) is het gewenst om een parkeerverbodzone en een 30km zone in te stellen in de Strandweg en een gedeelte van de Duinpoortweg, door het plaatsen van de borden A0130zb, A0230zb (begin en einde 30km zone) en de borden E01zb en E01ae (begin en einde parkeerverbodzone) op de kruising van de Burgemeester van Woelderenlaan en de Strandweg.

Het instellen van de 30km zone volgt uit het GVVP, waar de Strandweg is benoemd als 30km straat.

De parkeerverbodzone is noodzakelijk om een ordelijk straatbeeld te organiseren, waar alleen nog maar geparkeerd mag worden binnen de vakken. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de woningen gegarandeerd. Met het instellen van de parkeerverbodzone is aandacht geweest voor het behoud van een zo groot mogelijke parkeercapaciteit in de openbare ruimte.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

Burgemeester en wethouders hebben op deze procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Voorafgaand aan dit verkeersbesluit hebben zij een ontwerp-verkeersbesluit genomen, dat van 20-02-2013 tot en met 03-04-2013 in het gemeentehuis ter inzage heeft gelegen. Belanghebbenden konden gedurende deze periode tegen het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken.

Tegen het verkeersbesluit kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Een beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant tegen het verkeersbesluit kan gedurende zes weken na de dag van deze bekendmaking alleen nog worden ingediend door belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerp verkeersbesluit hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt.

Het beroepschrift richt u aan: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een beroepschrift wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen, stichtingen, B.V.’s)

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

het hoofd van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten

drs. J.H. Mulder

15-07-2014