Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vaststelling Ontwikkelingsvisie ‘Scheldekwartier Vlissingen’ en Beeldkwaliteitplan ‘Scheldekwartier Vlissingen’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Publicatiedatum:
woensdag 11 januari 2017
Postcode en huisnummer:
4381NK 99

Vaststelling Ontwikkelingsvisie ‘Scheldekwartier Vlissingen’ en Beeldkwaliteitplan ‘Scheldekwartier Vlissingen’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Vlissingen op 22 december 2016 de Ontwikkelingsvisie ‘Scheldekwartier Vlissingen’ en het Beeldkwaliteitplan ‘Scheldekwartier Vlissingen’ heeft vastgesteld. Het Beeldkwaliteitplan zal onderdeel gaan uitmaken van de Welstandsnota.

 

Ontwikkelingsvisie

De Ontwikkelingsvisie ‘Scheldekwartier Vlissingen’ voorziet in de behoefte om de ontwikkelingsvisie uit 2011 op een aantal punten te actualiseren. In de Ontwikkelingsvisie ‘Scheldekwartier Vlissingen’ zijn opnieuw de uitgangspunten geformuleerd voor de ruimtelijke invulling van het Scheldekwartier. De visie legt met betrekking tot de ruimtelijke aspecten de hoofdstructuren (ruimtelijk en functioneel raamwerk), de belangrijkste ruimtelijke karakteristieken en de onderscheidende woonmilieus vast. Daarnaast is in de Ontwikkelingsvisie ook de programmatische invulling op hoofdlijnen vastgelegd. De focus van de Ontwikkelingsvisie ligt op de komende vijf jaar, met een doorkijk naar de jaren daarna.

Deze ontwikkelingsvisie vervangt de vorige ontwikkelingsvisie uit 2011 en het Masterplan uit 2006.

 

Beeldkwaliteitplan

Het Beeldkwaliteitplan ‘Scheldekwartier Vlissingen’ dient in samenhang met de Ontwikkelingsvisie ‘Scheldekwartier Vlissingen’ gelezen te worden. Daar waar in de ontwikkelingsvisie de uitgangspunten worden geformuleerd voor de ruimtelijke invulling van het Scheldekwartier, biedt het beeldkwaliteitplan handvatten voor het toekomstig stadsbeeld en de ruimtelijke samenhang binnen het Scheldekwartier. In het document wordt de ambitie neergelegd voor de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitplan zal te zijner tijd als toetsingskader fungeren bij de verdere uitwerking van de bouwplannen en zal deel gaan uitmaken van de welstandsnota.

De Ontwikkelingsvisie ‘Scheldekwartier Vlissingen’ en het Beeldkwaliteitplan ‘Scheldekwartier Vlissingen’ zijn digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bekendmakingen en www.scheldekwartier.nl

 

Vlissingen, 11 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet