Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Eenzijdige afsluiting Van Dijcklaan - VERKEERSBESLUIT GEMEENTE VLISSINGEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
dinsdag 17 juni 2014

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de Van Dijcklaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer aan de zijde van de Rubenslaan door de plaatsing van een sluishek.

Medio 2013 heeft zich een groep bewoners uit de Hercules Segherslaan gemeld bij de gemeente. De bewoners ervaren overlast van doorgaand (brom-)fiets verkeer achterlangs hun woningen. Dit doorgaand verkeer rijdt direct achter hun poort langs en veroorzaakt verkeersonveilige situaties. De bewoners hebben de gemeente verzocht tot de plaatsing van een schaarhek, waardoor gemotoriseerd verkeer slechts via één kant naar de van Dijcklaan kan rijden en fietsers gestimuleerd worden om een andere route te kiezen. Deze route, onderdeel van het hoofdfietsnetwerk, is gelegen op de Sloeweg en Hercules Segherslaan.

De groep bewoners heeft alle bewoners van de Van Dijcklaan en de Hercules Segherslaan (nummers 1 tm 19a) gevraagd of zij zich kunnen verenigen met deze verkeersmaatregel. Dit hebben zij gedaan door handtekeningen te verzamelen.

Na twee pogingen tot het vinden van een locatie is binnen de buurt draagvlak gevonden voor het plaatsen van een schaarhek op de Van Dijcklaan, aan de zijde van de Rubenslaan. Handtekeningen van 39 van de 40 bewoners zijn verzameld. Één bewoner tekent niet omdat bij dit hekje mogelijk een hangplek voor jeugd zou ontstaan.

Uit het oogpunt van artikel 2, lid 1 onder a van de WVW 1994 (het verzekeren van de veiligheid op de weg) is het gewenst om de van Dijcklaan aan één zijde af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Met het plaatsen van een schaarhek wordt doorgaand verkeer grotendeels geweerd.

Gezien het draagvlak binnen de buurt en de inspanningen van de bewoners om te komen tot deze maatregel, acht de gemeente deze verkeersmaatregel in het algemeen belang. De vermeende kans tot het creëren van een hangplek achten wij klein. Immers, de locatie is nabij woningen waardoor er veel (sociale) controle mogelijk is.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt gedurende de periode waarin bezwaar kan worden gemaakt ter visie in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen.

Iedere belanghebbende die door het bovengenoemde verkeersbesluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) na bekendmaking hiervan binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Awb zijn ondertekend en zijn gedateerd en tenminste de naam en het adres van de bezwaarmaker bevatten. Ook dient de bezwaarmaker een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar te benoemen.

Vereisen de belangen van de bezwaarmaker met spoed tijdelijke maatregelen? Dan kan men, nadat bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het verzoek dient te worden gericht aan:

Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen)

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college,

de manager van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten,

drs. J.H. Mulder

Vlissingen, 17-06-2014