Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

BESCHIKKING

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 7 september 2016
Postcode en huisnummer:
4389

BESCHIKKING

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( Wabo )

de bouw van een zonne-energiepark in Vlissingen-Oost

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij op 5 september 2016, op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3˚ en artikel 3:10, lid 1, sub a, van de Wabo, jo. afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, een omgevingsvergunning hebben verleend voor het ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van een door Solarpark Scaldia B.V. te realiseren zonnepark, hekwerken en transformatorstations voor zover gelegen op Vlissings grondgebied aan de Europaweg Noord.

Inhoud

Solarpark Scaldia B.V. wil een 43 hectare groot zonnepark realiseren langs de noordelijke rand van het industriegebied Vlissingen-Oost in een strook grond tussen de N254 respectievelijk N62 en de Europaweg-Noord en Europaweg-Oost. Dit gebied is een bufferzone tussen het industriegebied en de directe omgeving. Het zonnepark is deels geprojecteerd op Vlissings grondgebied (ca. 13 ha), deels op Borsels grondgebied (ca. 30 ha).

Inzage

U kunt de locatie van de vergunning en de beschikking met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing vanaf 8 september 2016 via www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Op deze website selecteert u het tabblad “Bestemmingsplannen”. Vul dan in het venster “ID” de plancode van deze omgevingsvergunning in: NL.IMRO.0718.OMVO01-VG01

U kunt de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl ook via de gemeentelijke website www.vlissingen.nl raadplegen.

Daarnaast ligt het besluit samen met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen gedurende de openingstijden. Het gemeentehuis is op donderdag geopend tot 19.00 uur.

Beroep

Tegen het besluit tot vergunningverlening kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht tegen de ontwerp beschikking, beroep instellen.

Het beroep moet ingesteld worden bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beroepstermijn loopt van 9 september t/m 20 oktober 2016.

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet, binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van bovengenoemde rechtbank.

Indien er binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, kan er geen gebruik worden gemaakt van de verleende omgevingsvergunning voordat op het verzoek is beslist.

Vlissingen, 7 september 2016.