Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening Sportraad Vlissingen 2016

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
vrijdag 1 juli 2016

Verordening Sportraad Vlissingen 2016

 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit;

Vast te stellen onderstaande Verordening Sportraad Vlissingen 2016.

artikel 1 Doelstelling.

Doelstelling van de Vlissingse Sportraad (hierna Sportraad genoemd) is het op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze laten verlopen van de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk beleid met betrekking tot sport.

artikel 2 Taken.

De Sportraad heeft tot taak:

 • 1.

  het adviseren van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen op het terrein van sport en bewegen in de meest brede zin van het woord;

 • 2.

  een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het gemeentelijk sportbeleid;

 • 3.

  de rol van intermediair tussen de sportaanbieders onderling te vervullen;

 • 4.

  het behartigen van de belangen van de sport en sportorganisaties in de meest brede zin van het woord;

 • 5.

  het initiëren van cursussen en themabijeenkomsten;

 • 6.

  het, binnen de financiële kaders, verdelen van de subsidies t.b.v. de sport en;

 • 7.

  het verdelen van de beschikbare ruimte in/op de gemeentelijke sportaccommodaties.

artikel 3 Bevoegdheden.

Met het oog op het verwezenlijken van zijn taken heeft de Sportraad de volgende bevoegdheden:

 • 1.

  het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie over alle aangelegenheden die verband houden met zijn taak;

 • 2.

  het, binnen de financiële kaders, verdelen van de subsidies t.b.v. de sport.

artikel 4 Samenstelling.

De Sportraad bestaat uit 9 leden, te weten

 • 1.

  één lid dat als onafhankelijk voorzitter van de Sportraad optreedt en;

 • 2.

  acht leden, die door de sportaanbieders worden voorgedragen uit de door de Sportraad in te stellen secties.

artikel 5 Benoeming.

De leden van de Sportraad worden, na aanbeveling door de Sportraad, benoemd door burgemeester en wethouders.

artikel 6 Zittingsduur.

De leden van de Sportraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Om de continuïteit te waarborgen stelt de Sportraad een rooster van aftreden op. Dit rooster van aftreden wordt jaarlijks bijgesteld en gepubliceerd.

Elk lid van de Sportraad kan slechts éénmaal, opnieuw voor vier jaar, worden herbenoemd.

artikel 7 Besluitvorming.

Voor het nemen van besluiten dienen minimaal vijf leden van de Sportraad aanwezig te zijn.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij het staken van stemmen beslist de voorzitter.

Indien over het nemen van een besluit wordt gestemd, geldt dat over zaken hoofdelijk en over personen schriftelijk gestemd wordt.

artikel 8 Vergaderingen.

De Sportraad vergadert minimaal zes maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of hierom door ten minste vier leden wordt gevraagd.

De vergaderingen van de Sportraad zijn (in beginsel) openbaar.

Indien de vergadering is aangevraagd door het vereiste aantal leden, wordt deze binnen veertien dagen gehouden.

De vergaderingen van de Sportraad worden voorbereid en belegd door de voorzitter en de secretaris.

De Sportraad stelt een “Reglement van Orde” op voor zijn vergaderingen.

artikel 9 Ambtelijke ondersteuning.

Burgemeester en wethouders stellen ambtelijke ondersteuning beschikbaar aan de Sportraad. De betreffende medewerkers dragen in ieder geval zorg voor:

 • 1.

  de verspreiding van de agenda en de bijbehorende stukken;

 • 2.

  de verslaglegging van de vergaderingen van de Sportraad;

 • 3.

  de uitvoering van de besluiten van de Sportraad;

 • 4.

  het faciliteren van de sectiebijeenkomsten en

 • 5.

  de organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de secties.

Een daartoe aangewezen medewerker treedt op als adviseur van de Sportraad en woont de vergaderingen van de Sportraad in die hoedanigheid bij.

artikel 10 Verantwoording.

Van de vergaderingen van de Sportraad wordt een beknopt verslag gemaakt. De verslagen van de vergaderingen worden ter kennisneming aangeboden aan burgemeester en wethouders en worden openbaar gemaakt op de website van de gemeente Vlissingen.

Minimaal twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de wethouder met sport in zijn/haar portefeuille en een afvaardiging van de Sportraad.

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van ieder kalenderjaar, levert de Sportraad aan het college van burgemeester en wethouders een beknopt verslag af van haar werkzaamheden over het vorige kalenderjaar. Dit verslag wordt ook op de website van de gemeente Vlissingen geplaatst.

Vóór de publicatie van het verslag stelt de Sportraad eerst het verslag vast.

artikel 11 Informatieverstrekking.

De Sportraad verschaft het college van burgemeester en wethouders alle gevraagde inlichtingen.

Het college van burgemeester en wethouders doet de Sportraad alle informatie toekomen die nodig is voor het goed functioneren van de Sportraad.

artikel 12 Vergoedingen.

Alle leden van de Sportraad hebben recht op een vaste vergoeding per officiële vergadering van de Sportraad. De uitkering hiervan geschiedt op basis van aanwezigheid. Per sportraadlid wordt per jaar een maximale vergoeding voor 10 vergaderingen per jaar uitgekeerd.

artikel 13 Wijzigingen van de verordening.

Burgemeester en wethouders kunnen voor de uitvoering van deze verordening nadere voorschriften geven. Wijziging of intrekking van deze verordening door de raad vindt niet eerder plaats dan nadat de Sportraad daarover is gehoord.

artikel 14 In werking treding.

Deze Verordening Sportraad Vlissingen 2016 treedt in werking zo spoedig mogelijk na de vaststelling door de raad en de officiële publicatie van de verordening.

artikel 15 Slotbepaling.

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders, gehoord de Sportraad.

Na vaststelling van de verordening Sportraad Vlissingen 2016 komt de vorige verordening Sportraad Vlissingen te vervallen.

artikel 16 Citeertitel.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Sportraad Vlissingen 2016” dan wel

“VSV 2016.”

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 mei 2016

de griffier, de voorzitter,

F.Vermeulen drs. A.R.B. (Bas) van den Tillaar