Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019

Bekendmaking voornemen tot vaststellen 'Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019', gemeente Vlissingen.
Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken op grond van de Inspraakverordening bekend, dat in de periode 17 oktober tot en met 27 november 2019 voor een ieder ter inzage ligt:

  • De conceptversie van de ' Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019'.

Inhoud

De beleidsregels zijn een uitwerking van de door de gemeenteraad in april 2019 vastgestelde visie op de huisvesting van internationale werknemers. Deze visie heeft als uitgangspunt dat de (inter)nationale werknemer gezien wordt als een tijdelijke inwoner, die recht heeft op kwalitatief goede huisvesting. In het kader van een goed woon-, leef- en ondernemersklimaat, is het wenselijk om ruimtelijke en kwalitatieve criteria te formuleren voor het realiseren en exploiteren van de (complexgewijze) huisvesting van werknemers. Tevens dienen nieuw te realiseren complexen bij te dragen aan het verminderen van de overlast en onveilige situaties in de bestaande woningvoorraad.
De beleidsregels bepalen de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de huisvestingsvorm 'complexgewijs verblijven' kan worden gerealiseerd.

Uitbreiding

Om de complexgewijze huisvesting vergunningplichtig te stellen, wordt voorgesteld afdeling 9 van de Algemene Plaatselijke Verordening ('Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf' ) uit te breiden. Deze uitbreiding is ter kennisname bijgevoegd.

Plangebied

De beleidsregels voor de huisvesting van (inter)nationale werknemers zijn van toepassing op de gehele gemeente Vlissingen.

Ter inzage

De conceptversie van de 'Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019" is opgenomen in de bijlage van deze publicatie.
In de periode 17 oktober tot en met 27 november 2019 liggen alle betreffende documenten ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen. De voorgestelde uitbreiding van afdeling 9 van de APV staat niet open voor zienswijzen.

Zienswijze

In de periode 17 oktober tot en met 27 november 2019 kunnen ingezetenen en belanghebbenden op de volgende wijze een zienswijze op de concept beleidsregels kenbaar maken bij de burgemeester en wethouders van Vlissingen:

  • Schriftelijk. Ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  • Via het inspraakformulier Inspraak Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019;
  • Mondeling. Voor vragen over de beleidsregels of een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer E. van Egmond. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 66.

Vervolg op de inspraak

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt of de zienswijzen zullen leiden tot inhoudelijke aanpassing van de conceptbeleidsregels.

Eindverslag

Van de inspraak zal een eindverslag worden opgemaakt. Dit bevat in elk geval een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure, een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht en een reactie op deze zienswijzen. Waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van de beleidsregels wordt overgegaan.
Het eindverslag wordt op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt. Na afloop van de inspraaktermijn zal het college de beleidsregels vaststellen en bekendmaken in het Gemeenteblad op de website www.overheid.nl.

Downloads
TitelTypeDownload
Concept_Beleidsregels_Huisvesting_(inter)nationale_werknemers Download
Bekendmaking_concept_beleidsregels_16-10-2019 Download
Voorstel_aanpassingen_APV_Afdeling_9 Download