Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleid

De gemeente Vlissingen heeft haar beleid vastgelegd in een aantal beleidsdocumenten, die voor u belangrijk of interessant kunnen zijn. Op deze pagina zijn de documenten in alfabetische volgorde weergegeven.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Beleidsdocumenten, A - K

Downloads
TitelTypeDownload
Accommodatiebeleid 2012  Download
Afval- en grondstoffenbeleid 2017-2020  Download
Agenda voor Herstel Sport 2015  Download
Agressieprotocol Vlissingen 2009  Download
Archeologieprogramma 2019  Download
Archeologische beleidsadvieskaart Walcheren 2008  Download
Archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-2022, beleidsnota  Download
Armoede beleidsplan 2015-2018  Download
Bedelarij, beleidsregel  Download
Bedrijventerreinenprogramma Walcheren 2017-2021  Download
Beleidsregel aangifte adreswijziging Vlissingen 2017  Download
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Beleidskader 2018  Download
Binnenhavens, visie 2011  Download
Binnentreden gemeente Vlissingen, draaiboek 2004  Download
Coalitie akkoord gemeente Vlissingen 2018-2022  Download
Coalitie akkoord gemeente Vlissingen 2018-2022, bijlage  Download
Collecteren Vlissingen 2006, beleidsregel  Download
Communicatieleidraad 2016-2018  Download
Cultuur 2010-2014, beleidsnota  Download
Cultuur deelnota's 2012-2016, beleidsnota  Download
Damoclesbeleid_2014  Download
Detailhandelsstructuurvisie Vlissingen 2011  Download
Evenementenbeleid 2016  Download
Externe Veiligheid - Nota van toelichting 2010  Download
Externe Veiligheid gemeente Vlissingen visie 2005  Download
Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan Vlissingen 2012-2020  Download
Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid BZK 2018  Download
Gevaarlijke en hinderlijke honden in Vlissingen 2000  Download
Gezondheidsbeleid Walcheren 2013-2016  Download
Gezondheidsbeleid Walcheren 2013-2016, bijlage  Download
Gladheidbestrijding uitvoeringsplan 2015-2016  Download
Groenstructuurplan 2008-2015  Download
Grondbeleid 2013  Download
Grondstoffenbeleid,_bijlage_ambities_en_ uitgangspunten  Download
Havenbeheerplan Vlissingen 2017-2027  Download
Herstructurering Buitenhaven Vlissingen 2015  Download
Horecabeleid Vlissingen 2016-2020  Download
Houden van hinderlijke of schadelijke dieren binnen bebouwde kom  Download
Huishoudelijke hulp 2015  Download
Huisvesting arbeidsmigranten 2009  Download
Inkoop en aanbestedingsbeleid 2017  Download
Integraal handhavingsbeleid  Download
Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019  Download
Integraal Jeugdbeleid 2009-2012  Download
Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020  Download
Integriteitsbeoordeling BIBOB Vlissingen 2004  Download
Jeugdbeleid 2009-2012  Download
Juridische kwaliteitszorg Vlissingen  Download
Kadernota 2020  Download
Kenniswerf, campus en academie 2008  Download
Kenniswerf Stedenbouwkundigplan 2008  Download
Knalapparatuur beleidsregel  Download

Beleidsdocumenten, L - T

Downloads
TitelTypeDownload
Laat je niet flessen 2010-2013  Download
'Laat ze niet (ver)zuipen!', plan van aanpak 2017-2022  Download
Landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang 2015  Download
Leefbaarheid, Visie 2015  Download
Leerplicht samenwerkingsovereenkomst 2009  Download
Lokale heffingen Vlissingen 2009-2012  Download
Lokale Jeugdagenda 2013-2016  Download
Milieubeleid 2016-2019, Klimaat en Energie  Download
Milieubeleid 2016-2019, uitvoeringsprogramma 2017  Download
Milieubeleid 2016-2019, uitgevoerd 2017 en acties 2018  Download
Monitor Sociaal Domein Vlissingen 2018  Download
Niet gesprongen conventionele explosieven, beleid  Download
Niet gesprongen conventionele explosieven, beleidskaart  Download
Omgevingswet Projectvoorstel implementatie 2017  Download
Omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte, beleidsnotitie  Download
Onbetaalbare kracht 2011-2014  Download
Onderwijsachterstanden, beleidsplan 2019-2022  Download
Onderwijsnota Vlissingen 2006-2010  Download
Onderzoek accommodaties Vlissingen Newae 2017  Download
Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2020  Download
Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 2016  Download
Orionis Walcheren beleidsplan 2015-2018  Download
Orionis Walcheren plan van aanpak 2017  Download
Overeenkomst gemeente Vlissingen en ZB I Planbureau 2017  Download
Parkeerbeleid Vlissingen 2017-2022  Download
Passend onderwijs en de Walcherse gemeenten 2012  Download
Plakbeleid 2003  Download
Pleegzorg in Zeeland 2016-2017  Download
Prostitutiebeleid gemeente Vlissingen  Download
Provinciaal coalitieakkoord 2019-2023 'Samen verschil maken'  Download
Rechtstreeks beroep, beleidsregeling  Download
Regiovisie Bescherm Wonen, Maatschappelijke en Veilige Opvang 2017   Download
Regiovisie Huiselijk Geweld en kindermishandeling Zeeland 2014  Download
Schuldhulpverlening beleidsplan 2016-2020  Download
Softdrugsbeleid Vlissingen-Middelburg 1995  Download
Softdrugsbeleid Vlissingen, evaluatie 2005  Download
Sport, beleidsnota 2013-2016  Download
Standplaatsen Vlissingen 2011  Download
Standplaatsenbeleid APV 2001  Download
Stranden 2006-2007  Download
Structuurvisie gemeente Vlissingen 2009  Download
Structuurvisie en Woonvisie, actualisatie 2013  Download
Studentenhuisvesting 2014  Download
Subsidiebeleid, rapport Rekenkamer 2019  Download
Subsidiebeleid Vlissingen 2008  Download
Subsidies 2017  Download
Supermarktstructuur gemeente Vlissingen 2015  Download
Supermarktstructuur gemeente Vlissingen 2016  Download
Toerisme, Visie verblijfsaccommodaties 2019  Download
Toeristische_visie_2030_(concept)  Download
Transformatieagenda Jeugd Zeeland 2018-2021  Download
Trouwen op locatie 2011  Download

Beleidsdocumenten, U - Z

Downloads
TitelTypeDownload
Verkeerscirculatieplan Binnenstad Vlissingen 2013-2017  Download
Veiligheidsbeleid_2019-2022  Download
Vlissingen Binnenstad aan Zee, concept actieplan  Download
Vlissingen Binnenstad aan Zee, visie 2022  Download
Vlissingen, de maritieme stad 2013-2016  Download
Vrijwaring bestuursleden stichtingen en verenigingen  Download
Walcheren voor Elkaar, Verbeterplan 2018  Download
Welzijnsbeleid Nieuwe Stijl Vlissingen 2013-2016  Download
WMO 2008-2012  Download
Woonvisie gemeente Vlissingen, deel 1  Download
Woonvisie gemeente Vlissingen, deel 2  Download
Zeeuws Energieakkoord particuliere woonvoorraad 2017  Download
Zeeuws Kompas, visie en plan van aanpak  Download
Zeeuws Kompas, visie en plan van aanpak, bijlagen  Download
Zorg voor Jeugd Walcheren, beleidsplan 2015-2017  Download
Zorg voor Jeugd Walcheren, beleidsplan 2015-2017, bijlage  Download