Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleid

De gemeente Vlissingen heeft haar beleid vastgelegd in een aantal beleidsdocumenten, die voor u belangrijk of interessant kunnen zijn. Op deze pagina zijn de documenten in alfabetische volgorde weergegeven.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Beleidsdocumenten, A - K

Downloads
TitelTypeDownload
Accommodatiebeleid 2012 Download
Afval- en grondstoffenbeleid 2017-2020 Download
Agenda voor Herstel Sport 2015 Download
Agressieprotocol Vlissingen 2009 Download
Archeologieprogramma 2019 Download
Archeologische beleidsadvieskaart Walcheren 2008 Download
Archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-2022, beleidsnota Download
Armoede beleidsplan 2015-2018 Download
Bedelarij, beleidsregel Download
Bedrijventerreinenprogramma Walcheren 2017-2021 Download
Beleidsregel aangifte adreswijziging Vlissingen 2017 Download
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Beleidskader 2018 Download
Binnenhavens, visie 2011 Download
Binnentreden gemeente Vlissingen, draaiboek 2004 Download
Coalitie akkoord gemeente Vlissingen 2018-2022 Download
Coalitie akkoord gemeente Vlissingen 2018-2022, bijlage Download
Collecteren Vlissingen 2006, beleidsregel Download
Communicatieleidraad 2016-2018 Download
Cultuur 2010-2014, beleidsnota Download
Cultuur deelnota's 2012-2016, beleidsnota Download
Damoclesbeleid_2014 Download
Detailhandelsstructuurvisie Vlissingen 2011 Download
Evenementenbeleid 2016 Download
Externe Veiligheid - Nota van toelichting 2010 Download
Externe Veiligheid gemeente Vlissingen visie 2005 Download
Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan Vlissingen 2012-2020 Download
Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid BZK 2018 Download
Gevaarlijke en hinderlijke honden in Vlissingen 2000 Download
Gezondheidsbeleid Walcheren 2013-2016 Download
Gezondheidsbeleid Walcheren 2013-2016, bijlage Download
Gladheidbestrijding uitvoeringsplan 2015-2016 Download
Groenstructuurplan 2008-2015 Download
Grondbeleid 2013 Download
Grondstoffenbeleid,_bijlage_ambities_en_ uitgangspunten Download
Havenbeheerplan Vlissingen 2017-2027 Download
Herstructurering Buitenhaven Vlissingen 2015 Download
Horecabeleid Vlissingen 2016-2020 Download
Houden van hinderlijke of schadelijke dieren binnen bebouwde kom Download
Huishoudelijke hulp 2015 Download
Huisvesting arbeidsmigranten 2009 Download
Inkoop en aanbestedingsbeleid 2017 Download
Integraal handhavingsbeleid Download
Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 Download
Integraal Jeugdbeleid 2009-2012 Download
Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Download
Integriteitsbeoordeling BIBOB Vlissingen 2004 Download
Jeugdbeleid 2009-2012 Download
Juridische kwaliteitszorg Vlissingen Download
Kadernota 2020 Download
Kenniswerf, campus en academie 2008 Download
Kenniswerf Stedenbouwkundigplan 2008 Download
Knalapparatuur beleidsregel Download

Beleidsdocumenten, L - T

Downloads
TitelTypeDownload
Laat je niet flessen 2010-2013 Download
'Laat ze niet (ver)zuipen!', plan van aanpak 2017-2022 Download
Landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang 2015 Download
Leefbaarheid, Visie 2015 Download
Leerplicht samenwerkingsovereenkomst 2009 Download
Lokale heffingen Vlissingen 2009-2012 Download
Lokale Jeugdagenda 2013-2016 Download
Milieubeleid 2016-2019, Klimaat en Energie Download
Milieubeleid 2016-2019, uitvoeringsprogramma 2017 Download
Milieubeleid 2016-2019, uitgevoerd 2017 en acties 2018 Download
Monitor Sociaal Domein Vlissingen 2018 Download
Niet gesprongen conventionele explosieven, beleid Download
Niet gesprongen conventionele explosieven, beleidskaart Download
Omgevingswet Projectvoorstel implementatie 2017 Download
Omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte, beleidsnotitie Download
Onbetaalbare kracht 2011-2014 Download
Onderwijsachterstanden, beleidsplan 2019-2022 Download
Onderwijsnota Vlissingen 2006-2010 Download
Onderzoek accommodaties Vlissingen Newae 2017 Download
Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2020 Download
Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 2016 Download
Orionis Walcheren beleidsplan 2015-2018 Download
Orionis Walcheren plan van aanpak 2017 Download
Overeenkomst gemeente Vlissingen en ZB I Planbureau 2017 Download
Parkeerbeleid Vlissingen 2017-2022 Download
Passend onderwijs en de Walcherse gemeenten 2012 Download
Plakbeleid 2003 Download
Pleegzorg in Zeeland 2016-2017 Download
Prostitutiebeleid gemeente Vlissingen Download
Provinciaal coalitieakkoord 2019-2023 'Samen verschil maken' Download
Rechtstreeks beroep, beleidsregeling Download
Regiovisie Bescherm Wonen, Maatschappelijke en Veilige Opvang 2017 Download
Regiovisie Huiselijk Geweld en kindermishandeling Zeeland 2014 Download
Schuldhulpverlening beleidsplan 2016-2020 Download
Softdrugsbeleid Vlissingen-Middelburg 1995 Download
Softdrugsbeleid Vlissingen, evaluatie 2005 Download
Sport, beleidsnota 2013-2016 Download
Standplaatsen Vlissingen 2011 Download
Standplaatsenbeleid APV 2001 Download
Stranden 2006-2007 Download
Structuurvisie gemeente Vlissingen 2009 Download
Structuurvisie en Woonvisie, actualisatie 2013 Download
Studentenhuisvesting 2014 Download
Subsidiebeleid, rapport Rekenkamer 2019 Download
Subsidiebeleid Vlissingen 2008 Download
Subsidies 2017 Download
Supermarktstructuur gemeente Vlissingen 2015 Download
Supermarktstructuur gemeente Vlissingen 2016 Download
Toerisme, Visie verblijfsaccommodaties 2019 Download
Toeristische_visie_2030_(concept) Download
Transformatieagenda Jeugd Zeeland 2018-2021 Download
Trouwen op locatie 2011 Download

Beleidsdocumenten, U - Z

Downloads
TitelTypeDownload
Verkeerscirculatieplan Binnenstad Vlissingen 2013-2017 Download
Veiligheidsbeleid_2019-2022 Download
Vlissingen Binnenstad aan Zee, concept actieplan Download
Vlissingen Binnenstad aan Zee, visie 2022 Download
Vlissingen, de maritieme stad 2013-2016 Download
Vrijwaring bestuursleden stichtingen en verenigingen Download
Walcheren voor Elkaar, Verbeterplan 2018 Download
Welzijnsbeleid Nieuwe Stijl Vlissingen 2013-2016 Download
WMO 2008-2012 Download
Woonvisie gemeente Vlissingen, deel 1 Download
Woonvisie gemeente Vlissingen, deel 2 Download
Zeeuws Energieakkoord particuliere woonvoorraad 2017 Download
Zeeuws Kompas, visie en plan van aanpak Download
Zeeuws Kompas, visie en plan van aanpak, bijlagen Download
Zorg voor Jeugd Walcheren, beleidsplan 2015-2017 Download
Zorg voor Jeugd Walcheren, beleidsplan 2015-2017, bijlage Download